Fylkesmannens beredskapsplan for rovvilt og beitedyr

Fylkesmannen har utarbeidet en beredskapsplan for rovvilthendelser i Innlandet. 

Beredskapsplanen skal gi embetet det nødvendige grunnlaget for en forutsigbar og tilstrekkelig håndtering av skadesituasjoner forårsaket av rovvilt, forebygge rovviltskader og å redusere konfliktnivået.

Planen omfatter områder hvor Fylkesmannen har myndighet og ansvar i forhold til rovvilt og beitebruk, og hvordan vi tenker den regionale samordningen i skadesituasjoner.

Dokumenter