Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


22.01.2020

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr fordelt på 2 jaktområder. Her følger nærmere informasjon og vilkår for jakten.

17.01.2020

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2020

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2020. 

15.01.2020

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

06.01.2020

Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer.

21.01.2020

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Innlandet og Oslo og Viken 2019 - 2020

På grunn av fare for felling av den genetisk viktige ulven innskrenkes lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesona fra og med 21.1. og inntil videre.

14.01.2020

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2020

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 31. desember 2019 vedtatt at Letjennaflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på inntil 6 dyr. Oppdatert nyhetssak pr 14. januar: Fylkesmannen åpner på nytt for lisensfelling innenfor Letjenna-reviret.  

28.11.2019

Foreløpig informasjon om lisensfelling ulv i region 3, 4 og 5

Her følger foreløpig informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i de tre rovviltregionene 3, 4 og 5.

17.10.2019

Søknad om erstatning for tap husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2019 rettes til Fylkesmannen i Innlandet.Søknaden må fremmes i Elektronisk søknadssenter.Det skal vedlegges oppdaterte besetningslister.

02.10.2019

Fylkesmannen fraråder rovviltklagenemnd

Fylkesmannen i Innlandet fraråder en ordning med en nasjonal rovviltklagenemnd, men støtter i et høringssvar forslaget om færre og større rovviltregioner, så lenge rovviltregionene ikke blir for store.

24.09.2019

Forvaltningsplan for rovvilt region 3/Oppland er sendt ut på høring

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland er lagt ut på høring.   

Flere nyheter


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: Kommer
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jaktitd utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai