Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


06.06.2019

Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland.

10.05.2019

Ny ordning for vakttelefon ved rovvilthendelser i Hedmark og Oppland

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av rask og korrekt saksbehandling og god informasjonsflyt ved rovvilthendelser. Vi etablerer nå en felles vakttelefon og et godt servicenivå for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

18.03.2019

Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen

Regjeringen har bestemt å endre lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Endringen vil tre i kraft straks.

19.02.2019

Kvotejakt på gaupe region 3/Oppland

Rovviltnemnda i region 3/Oppland har omfordelt kvota på gaupe f.o.m. 20.02.2019. Flere endringer kan forekomme undervegs i jakta.

06.02.2019

Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer.

30.01.2019

Ny kvote for lisensfelling av ulv

Tirsdag 29. januar fattet rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) nytt vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er fastsatt en kvote på fire dyr.

25.01.2019

Kvote for gaupe region 3/Oppland

Jaktstart for kvotejakt på gaupe i i region 3/Oppland er 1. februar 2019.

25.01.2019

Full sal på åpent seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland

Rovviltnemnda i Oppland inviterte til åpent seminar 16. januar med tema rovvilt og beitenæring og fikk fullt hus med 100 deltakere.

18.01.2019

Søknadsfrist FKT

Fylkesmannnen minner om at fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar 2019 for region 5/Hedmark og 01.mars for region 3/Oppland.

18.12.2018

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 17. desember 2018 vedtatt at Slettåsflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken, kan departementet utvide kvoten.

Flere nyheter