Oppdatert informasjon om naturtypekartlegging i Innlandet

Elveør i Gudbrandsdalslågen
Elveør i Gudbrandsdalslågen (Foto: Victoria Marie Kristiansen)

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2019 bli gjennomført naturtypekartlegging i Gran, Nordre Land, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Løten kommuner. I tillegg vil det gjennomføres supplerende kartlegging i de områdene på Hadeland som ble kartlagt i 2016, og det skal gjennomføres kartlegging i enkelte verneområder.

Oppdraget i 2019

Fylkesmannen har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2019. Forslagene har Miljødirektoratet brukt som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges i 2019.

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen, til bruk i blant annet arealforvaltningen. Å ha god stedfestet informasjon om naturverdier tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil kunne bidra til at det er enklere å ta hensyn til verdiene, samt gi en mer effektiv og forutsigbar prosess. Kartleggingen vil også kunne være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til skjøtsels- og bevaringstiltak for truet natur og i kulturlandskapet.

I Innlandet er fem områder utenfor verneområder blitt prioritert for kartlegging i år; et område på Hadeland (Gran kommune), et område langs Etna ved Dokka i Nordre Land kommune, to områder ved Fagernes i Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner, samt et område ved Ådalsbruk og Løten sentrum i Løten kommune. Du kan se alle kartleggingsområdene på interaktivt kart her, og det ligger oversiktskart over alle områdene i sidemenyen til høyre.

Berørte kommuner og grunneiere med landbruksforetak innenfor de aktuelle områdene har blitt informert om kartleggingen via brev. I tillegg er kartleggingsoppdraget annonsert i lokalavisene.

Tilleggsoppdrag i 2019

Miljødirektoratet har besluttet at det også skal gjennomføres supplerende kartlegging i en del av de områdene som ble kartlagt etter NiN-metoden i 2016. Årsaken til dette er at metodikken ikke var ferdig utformet i 2016, og det er derfor behov for supplerende informasjon for å kunne gi et riktig bilde av hvilke naturverdier som finnes i disse områdene.

For Innlandet sin del omfatter dette tilleggsoppdraget et område på Hadeland (se oversiktskart i høyremenyen). Det er i tillegg lyst ut oppdrag på rekartlegging av områdene som ble kartlagt i Trysil, Elverum og Ringsaker kommuner i 2016, men det er ikke avklart ennå om dette oppdraget blir gjennomført i år.

Kartleggingen

I Innlandet er det Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS som vil gjennomføre kartleggingen. Kartleggingen foregår på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område skal kartlegges innebærer i praksis at det blir undersøkt til fots for forekomster av de 105 naturtypene som Miljødirektoratet har definert at skal registreres (se Miljødirektoratet kartleggingsinstruks for mer informasjon). De fleste av disse naturtypene er rødlistede i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Kontaktperson i Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er Magnus Nygård (magnus@dokkadeltaet.no).

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark, kan det være behov for at de som kartlegger også beveger seg inn på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller til uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med noen av kontaktpersonene listet opp i sidemenyen. Det er også mulig å ta direkte kontakt med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, eller Miljødirektoratet(ninkartlegging@miljodir.no).

Resultatene fra kartleggingen vil etterhvert bli tilgjengelig for alle via Naturbase.

Kartlegging i verneområder

I 2019 vil også enkelte verneområder bli naturtypekartlagt for å få oppdatert informasjon om naturtypene som finnes der. Verneområdene som skal kartlegges er:

 • Domkirkeodden naturminne i Hamar kommune
 • Langodden naturreservat i Ringsaker kommune
 • Steinfjellet og Hårrenna naturreservat i Rendalen kommune
 • Tanarkjølen naturreservat i Åmot kommune
 • Klekkefjellet naturreservat i Løten kommune
 • Røykenvika fuglefredningsområde i Gran kommune
 • Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune
 • Hynna naturreservat i Gausdal kommune
 • Langtjedn naturreservat i Etnedal kommune
 • Liaberget naturreservat i Nord-Aurdal kommune
 • Øytjernet naturreservat i Gjøvik og Søndre Land kommuner

Det er Miljøfaglig Utredning som vil gjennomføre kartleggingen i disse verneområdene. Berørte kommuner og grunneiere er varslet om kartleggingen via brev.