Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2019

Områdene som kartlegges vil gi verdifull informasjon om naturen.
Områdene som kartlegges vil gi verdifull informasjon om naturen. (Foto: Erica Neby)

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2019 bli gjennomført naturtypekartlegging i Gran, Nordre Land, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Løten kommuner.

Oppdraget

Fylkesmannen har, på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2018, foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2019. Forslagene har Miljødirektoratet brukt som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges i 2019.

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess, vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen i slike prosesser, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessene. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet. 

I Innlandet har fem områder utenfor verneområder blitt prioritert; et område på Hadeland i Gran kommune, et område langs Etna ved Dokka i Nordre Land kommune, to områder ved Fagernes i Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner, samt et område ved Ådalsbruk og Løten sentrum i Løten kommune. Du kan se alle kartleggingsområder på kart her.

Berørte kommuner har blitt informert om kartleggingen, og grunneiere med landbruksforetak vil få et informasjonsbrev i løpet av uke 20-21. Kartleggingen vil i tillegg blir annonsert i lokalavisene.

Kartlegging

I Hedmark og Oppland er det Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS som vil gjennomføre kartleggingen. Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at et kartleggingsområde vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 105 naturtypene som Miljødirektoratet på forhånd har bestemt skal kartlegges. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen med noen av kontaktpersonene listet opp i sidemenyen.

Resultatene fra kartleggingen vil etter hvert bli tilgjengelig for alle på internett via Naturbase.

Verneområder

I 2019 vil også enkelte verneområder blir naturtypekartlagt for å få mer oppdatert informasjon om naturtypene en kan finne der. Disse er:

 • Domkirkeodden naturminne i Hamar kommune
 • Langodden naturreservat i Ringsaker kommune
 • Steinfjellet og Hårrenna naturreservater i Rendalen kommune
 • Tanarkjølen naturreservat i Åmot kommune
 • Klekkefjellet naturreservat i Løten kommune
 • Røykenvika fuglefredningsområde i Gran kommune
 • Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune
 • Hynna naturreservat i Gausdal kommune
 • Langtjedn naturreservat i Etnedal kommune
 • Liaberget naturreservat i Nord-Aurdal kommune
 • Øytjernet naturreservat i Gjøvik og Søndre Land kommuner.