Avgjørelse om beltebilbruk på Tronfjelltoppen

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde (Foto: Erik Haugen)

Fylkesmannen opphever Alvdal kommunes tillatelse til persontransport med beltebil til Tronfjell.

Foregående vinter innvilget Alvdal kommune dispensasjon til persontransport med beltebil opp til Tronfjelltoppen.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt gjennom motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Kommunenes adgang til å gi dispensasjon fra forbudet knytter seg i hovedsak til kjøring med et reelt nytteformål.

I løpet av de siste årene har motorferdselloven blitt endret noe for å legge til rette for motorisert ferdsel til fornøyelsesformål. Kommunene ble gitt mulighet for å opprette snøskuterløyper. Endringene kom som et resultat av økt interesse for motorferdsel i utmark, spesielt en økning i antall snøskutere. Det er også en økt interesse for å benytte beltebiler, og seks kommuner er tatt ut til å være med i et forsøk med løyper for catskiing. Det er presisert i arbeidet med endringene at det fortsatt er et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig, av hensyn til andre brukere og naturmiljøet.

Kommunenes mulighet til å gi tillatelser til motorferdsel er dermed begrenset, og der det skal gis dispensasjon må alle vilkår være oppfylt. Fylkesmannen kan ikke se at vilkårene er oppfylt for å drive persontransport til Tronfjelltoppen, og Alvdal kommunes vedtak oppheves.