Rydde søppel – søk om støtte nå

Ryddegjeng i 2018 (foto: Vassdragsforbundet)
Ryddegjeng i 2018 (foto: Vassdragsforbundet)

Alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag kan søke om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 31. januar 2019.

Det skal søkes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Det kalles ofte marin forsøpling. Men tilskuddsordningen omfatter også rydding langs elver og vassdrag i innlandet, der det er risiko for at avfallet kan ende opp i havet. I tillegg kan prosjekter som har forebyggende effekt få støtte.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret kan søke støtte. Det samme gjelder private virksomheter (unntatt enkeltpersonforetak) og selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Kriterier

Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli vurdert. For lange søknader blir heller ikke vurdert. Prosjektbeskrivelser og vedlegg må til sammen ikke overstige 10 sider.

Og det er ikke minst viktig å sette seg godt inn i kriteriene for tilskuddsordningen. Les mer på Miljødirektoratets nettsider (se også lenker i høyre menykolonne).

Forurenser betaler-prinsippet gjelder fortsatt og legges til grunn for ordningen. Det gis derfor bare støtte til rydding av såkalt «herreløst avfall». Der kilden til søppelet er kjent, er det vedkommende person eller virksomhet som er ansvarlig for å rydde opp.

Se fjorårets prosjekter til inspirasjon

Miljødirektoratet holdt et seminar den 11. desember 2018 for å informere nærmere om ordningen. Presentasjonene og videoopptak fra seminaret er tilgjengelige via Miljødirektoratets nettsider (lenke i høyre menykolonne), blant annet presentasjoner av fire av fjorårets prosjekter.

Det er 65 millioner kroner som skal deles ut i 2019. Minstesummen det kan søkes om er kr. 300 000. Søker og/eller deltakere i prosjektet skal bidra med egeninnsats. Fylkesmennene vil bli tatt med på råd i vurderingene av søknadene som kommer inn.

Andre ordninger og muligheter

Ved siden av tilskuddsordningen, administrerer Hold Norge Rent en refusjonsordning på vegne av Miljødirektoratet. Refusjon av utgifter i tilknytning til frivillige opprydningsaksjoner krever egen søknad til Hold Norge Rent. Det er i utgangspunktet ikke mulig å få støtte fra begge ordninger.

Handelens miljøfond kan også støtte prosjekter som reduserer plastforsøpling. Handelens Miljøfond startet opp i 2018 og vil bruke 300 - 400 millioner kroner i året til å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. De har ikke like strenge kriterier som Miljødirektoratet og gir også støtte til mindre prosjekter. Første søknadsfrist er ute, men følg med på nettsidene deres!