Oppfølging av utslipp fra Skreia renseanlegg

Skreia renseanlegg før brannen.
Skreia renseanlegg før brannen. (Foto: Tore Pedersen)

Fylkesmannen i Innlandet aksepterer Østre Toten kommunes forslag til midlertidige renseløsninger for avløpet som går urenset ut i Mjøsa ved Skreia renseanlegg, og forbereder en midlertidig tillatelse til utslippet. 

Etter at Skreia renseanlegg ble totalskadet i brann den 18. desember 2018 har avløpsvann fra Skreia, Starum og Krabyskogen tettsteder gått urenset i Mjøsa. Skreia renseanlegg var under utvidelse da brannen inntraff. Fylkesmannen ble rutinemessig varslet om situasjonen av Østre Toten kommune den 18. desember.

Kommunen har i tiden etter brannen fokusert på overvåking av drikkevannskvaliteten i berørte områder, samt informasjonsformidling til innbyggere og andre berørte parter. Østre Toten kommune hadde minimal tilgang til branntomta de tre første ukene etter brannen, og det har som følge av dette vært vanskelig å iverksette tiltak for å redusere og/eller rense utslippet. Østre Toten kommune fikk forrige uke tillatelse av politiet til å begynne opprydning på tomta og dermed også anledning til å gjøre en vurdering i felt av hvilke midlertidige rensetiltak som kan iverksettes. Kommunen orienterte Fylkesmannen om dette arbeidet på et møte fredag 11. januar.

Da kommunen fikk tilgang til renseanlegget ble det klart at betongbassengene for biologisk og kjemisk rensing var i en slik stand at man med stor sannsynlighet kan ta disse i bruk igjen til å lage en midlertidig renseløsning. Kommunen har tro på at de skal kunne få i gang både det biologiske og det kjemiske rensetrinnet i bassengene, og at disse skal være i drift i løpet av én-to måneder. Dersom dette går i orden vil renseeffekten på Skreia renseanlegg kunne bli tilnærmet lik det den var før brannen. En grovrist for tilbakeholdelse av avløpssøppel vil bli satt i drift i inneværende uke. Denne vil også etableres med et slamteppe for tilbakeholdelse av mindre partikler.

Det er Fylkesmannens inntrykk at Østre Toten kommune har håndtert denne krevende situasjonen på en god måte. Fylkesmannen anser de foreslåtte midlertidige renseløsningene som hensiktsmessige, og har tro på at kommunen vil gjøre sitt ytterste for å få disse etablert og i drift.

Mjøsa er en viktig drikkevannskilde med både kommunale og private vannuttak som kan bli påvirket av utslippet. Skreia renseanlegg ligger også i direkte tilknytning til Totenvika naturreservat som er et våtmarksområde som inneholder stor artsrikdom med innslag av sjeldne og arktiske fuglearter. Fylkesmannen anser det derfor som svært viktig at man kommer i gang med midlertidig rensning så raskt som mulig. Utløpsledningen fra renseanlegget ligger inne i naturreservatet, plassert ca. 220 meter utenfor renseanlegget neddykket i elveløpet for Lenaelva. Dersom både det biologiske og det kjemiske rensetrinnet er i drift innen det anslåtte tidsperspektivet på maksimalt to måneder vil dette være positivt med hensyn til kommende vekstsesong og hekkeperiode i Totenvika. Det er påregnelig at midlertidige renseløsninger for Skreia renseanlegg vil måtte være i drift over noe tid. Fylkesmannen vil derfor utarbeide en midlertidig tillatelse til dette utslippet, med krav og vilkår blant annet knyttet til renseløsninger, utslippskonsentrasjoner, drift og resipientovervåking.