Fylkesmannen krever opprydding langs Ottavassdraget

Glasopor i Grov, Lom
Glasopor i Grov, Lom (Foto: Stein Egil Granli / Fylkesmannen i Innlandet)

Fylkesmannen tar nå flere initiativ for å sikre at det blir ryddet opp langs Ottavassdraget etter den betydelige glasoporforurensingen i fjor høst. Skjåkbedriften Glasopor AS pålegges å gjennomføre opprydding.

Et bærende element i miljøforvaltningen er prinsippet om at forurenser skal betale når det har oppstått forurensning. Det er dette grunnleggende juridiske prinsippet Fylkesmannen legger til grunn for å kreve at forurenser lager en plan og bekoster opprydding. Samtidig går Fylkesmannen i dialog med kommunene og bedriften, og forbereder å gå aktivt inn for å sikre at det blir ryddet opp. Det endrer ikke det juridiske og økonomiske ansvaret for oppryddingen.

Fylkesmannens hovedfokus er å sørge for at glasopor langs Ottavassdraget blir fjernet så langt det lar seg gjøre, og har sikret seg økonomisk for å få til dette. Det vil derfor bli etablerert en beredskap i regi av Fylkesmannen for å sikre gjennomføring dersom bedriften unnlater å følge pålegg om opprydding. Opprydding i regi av Fylkesmannen vil i så fall bli gjennomført for bedriftens regning.

Må ryddes før vårflommen

Fram til nå er lite glasopor ryddet i de mest sårbare naturområdene. Mye av den gjenværende glasoporen befinner seg i områder som vil bli oversvømt ved en normalflom, og det er betydelig fare for videre spredning dersom det ikke blir foretatt omfattende opprydding våren 2019. Effektiv rydding kan ikke skje før snøen er gått. For å hindre videre spredning ved neste flom og for å redusere andre skadevirkninger er det kun et kort tidsrom til rådighet før økt vannføring vil sette stopp for opprydding.

Har ført til forurensing

Fylkesmannen ser på utslippet av glasopor som en alvorlig hendelse for miljøet og for den sårbare naturen i og langs Ottavassdraget. De store mengdene med glasopor har ført til omfattende habitatforringelse for flere arter i de mest berørte og mest sårbare områdene. Det er også sannsynlig at de store forekomster av glasopor kan føre til ytterligere negative konsekvenser for miljøet utover det vi har kjennskap til å så langt, bl.a. siden det ikke foreligger nærmere kunnskap om langtidseffekter av glasopor i ulike naturmiljøer. Fylkesmannen konkluderer derfor med at utslippet av glasopor har medført skade og ulempe for miljøet og at de største forekomstene av glasopor må tolkes som forurensning.

Har ført til forsøpling

Øvrig spredt glasopor langs den berørte strekningen representerer et omfattende forsøplingsproblem som det kreves stor innsats for å få ryddet opp i. Kommunene har hjemler og virkemidler i forurensningsloven for å sikre opprydding av de spredte forekomstene av glasopor.

Glasopor AS pålegges å rydde opp

Det er et grunnleggende ansvar for alle virksomheter å vurdere risiko knyttet til egen drift samt forebygge og begrense utslipp og forurensning fra sin virksomhet. Fylkesmannen mener at ansvarsforholdet i denne utslippssaken er klart og at Glasopor AS må iverksette nødvendige oppryddingstiltak og dekke kostnader forbundet med oppryddingen.

Med bakgrunn i en konklusjon om at utslippet har medført forurensning, pålegger Fylkesmannen Glasopor AS å utarbeide en plan for opprydding i områder hvor det har oppstått forurensning. Hjemmel for vedtaket er forurensingsloven § 7. Pålegget er avgrenset til opprydding i sårbare naturområder registrert i Naturbase og det er de største ansamlingene av glasopor som omfattes av pålegget. Disse områdene går nærmere fram av kartgrunnlaget som følger vedtaket om pålegg.

Oppryddingsplanen fra Glasopor AS skal synliggjøre nødvendige tiltak og innsats i form av maskinelt utstyr og mannskaper, som må settes inn for å sikre en forsvarlig rydding før vårflommen.

Frist for å levere plan for opprydding er onsdag 7. mars 2019.

Pålegg til Glasopor AS og kartgrunnlag finnes til høyre på denne siden.

 

FAKTA:

  • 25 000 m3 glasopor kom på avveie under flommen i Skjåk 14. oktober 2018.
  • Massene ble spredt over store områder langs Ottavassdraget.
  • De mest berørte områdene ligger mellom Bismo i Skjåk og Eidefossen i Vågå.
  • Det grunn til å tro at minst 15 000 m3 glasopor fortsatt befinner seg i naturen.