Forhåndsvarsel av utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette krav i ny utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS. Frist for kommentarer er 22. juli 2019.

Zymtech Life Science AS er en nyetablert bedrift som planlegger produksjon av lakseproteinhydrolysat basert på erfaringene fra prøveproduksjoner ved den nå nedlagte bedriften Zymtech Production AS. Produksjonen skal foregå i de samme lokalene, som ligger sentralt i Lesja. Produktet skal benyttes som kosttilskudd for humant konsum. Råstoffet er biprodukt fra laksenæringen (lakseslo). Samtidig vil Zymtech produsere lakseolje som et biprodukt, og denne oljen skal delvis benyttes som brensel i eget forbrenningsanlegg.

Fylkesmannen sendte søknad om utslippstillatelse på høring til Lesja kommune 20. november 2018. I høringsbrevet ba vi kommunen om spesielt å vurdere de omsøkte utslippsgrensene for prosessavløpet som går til kommunalt avløpsnett, både med hensyn til komponenter, volum og andre egenskaper.

Prosess etter høring

Lesja kommune ga i brev av 19. desember 2018 tilbakemelding om at dagens renseanlegg verken er dimensjonert eller designet for å motta de store avløpsmengdene fra Zymtech. Deretter har det vært en tett dialog mellom bedriften, kommunen og Fylkesmannen, samt eksterne konsulenter, om aktuelle tiltak for forrensing av prosessavløpet ved bedriften før påslipp til kommunalt nett. Basert på denne dialogen sendte Cowi AS inn en oppdatert søknad på vegne av Zymtech Life Science AS den 7. juni 2019.

Krav om forrenseanlegg for prosessavløpet

Bedriften skal etablere et anlegg med hydraulisk utjevning, kjemisk rensing og pH-utjevning før oppstart. I en prøveperiode på seks måneder skal aktuelle metoder for et ytterligere rensetrinn etter kjemisk felling testes ut. Om nødvendig må dette kunne iverksettes senest ved prøveperiodens slutt for å overholde strengere krav som trer i kraft etter prøveperioden. Det er også satt en rekke andre vilkår, blant annet at virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. 

Selv om det fortsatt er usikkerheter med hensyn til forrensing av prosessavløpet hos Zymtech og effekten av påslippet for Lesja renseanlegg, mener Fylkesmannen at det arbeidet som nå er gjort gir grunnlag for å gi en utslippstillatelse.

 

Eventuelle merknader kan sendes til Fylkesmannen i Innlandet på fminpost@fylkesmannen.no, alternativt til Postboks 987, 2604 Lillehammer, innen 22. juli 2019.