Ber kommunene vurdere sitt ansvar i glasoporsaken

Fra Grønhølen i Vågå 3. mai 2019, da vannføringen var stor over en kort periode (foto: Stein Egil Granli, Fylkesmannen i Innlandet)
Fra Grønhølen i Vågå 3. mai 2019, da vannføringen var stor over en kort periode (foto: Stein Egil Granli, Fylkesmannen i Innlandet)

Fylkesmannen rydder i disse dager store mengder glasopor i sårbar og verdifull natur. Nå ber vi kommunene om å vurdere sin rolle og myndighet. 

Det ligger mye spredt glasopor igjen i terrenget som vil bli fraktet videre nedover i vassdraget med en ny flom.

Delt rolle og myndighet

Forurensningsloven etablerer et skille mellom avfall og forurensning, der kommunene og Fylkesmannen har hver sin rolle og myndighet.

- Fordi vi har delt myndighetsansvar, blir det opp til kommunene å avgjøre hvordan spredt glasopor utenfor forurensede områder skal håndteres, påpeker Haavard Elstrand, direktør for virksomhetsområdet landbruk og miljø.

Behov for beredskapsplan

Fylkesmannen gjennomfører nå opprydding av glasopor på forurensede lokaliteter, nærmere avgrenset innenfor i alt tolv områder fra Dagsgardøya i Skjåk kommune til Sandvikje i Vågå kommune. Her har Fylkesmannen definert glasopor som forurensning på bakgrunn av at det er store mengder som ligger i sårbare og verdifulle naturtyper. Det ligger imidlertid mye annen spredt glasopor igjen i terrenget utenom disse lokalitetene.

- Det haster å få på plass tiltak og en plan for å unngå videre spredning av denne glasoporen nedover vassdraget. Derfor sender vi nå ut et brev til Lom, Vågå og Skjåk kommuner og utfordrer dem til å vurdere sitt myndighetsansvar i saken, forteller Elstrand videre. - Det inkluderer en forventning om at de går gjennom sin beredskap og vurderer om det er behov for bistand og utstyr fra andre og gir en snarlig tilbakemelding til oss. Det ligger utenfor Fylkesmannens myndighetsområde å etablere en slik beredskap, men vi er bindeledd mot overordna myndigheter, avslutter han.

 

Fylkesmannen har iverksatt opprydding

  • 25 000 m3 glasopor kom på avveie under flommen i Skjåk 14. oktober 2018.
  • Massene ble spredt over store områder langs Ottavassdraget.
  • De mest berørte områdene var mellom Bismo i Skjåk og Eidefossen i Vågå.
  • Det grunn til å tro at minst 15 000 m3 glasopor fortsatt befant seg i naturen etter vinteren.
  • Fylkesmannen påla Glasopor AS å rydde i ni angitte områder 14. februar i år, med hjemmel i forurensningsloven § 7. Pålegget er i ettertid utvidet med tre nye områder. Bedriften påklaget vedtaket og klagesaken skal behandles av Miljødirektoratet.
  • Fylkesmannen har derfor iverksatt umiddelbar opprydding med hjemmel i forurensningsloven § 74 og staten har stilt 30 millioner kroner til rådighet.
  • Norva24 Vest AS gjennomfører oppryddingen i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør AS på oppdrag fra Fylkesmannen. De har til nå samlet opp ca. 3000 m3 glasopor.
  • «Forurenser betaler»-prinsippet gjelder fortsatt. Det offentlige kan få refundert sine utgifter fra den ansvarlige for forurensningen etter forurensningsloven § 76.