Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


14.05.2019

Ber kommunene vurdere sitt ansvar i glasoporsaken

Fylkesmannen rydder i disse dager store mengder glasopor i sårbar og verdifull natur. Nå ber vi kommunene om å vurdere sin rolle og myndighet. 

17.04.2019

Starter oppryddingen av glasopor nå

Fylkesmannen iverksetter opprydding av glasopor i Ottavassdraget. Norva24 Vest AS, i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør AS, har fått oppdraget og satte i gang allerede fredag i forrige uke. Samtidig er det etablert dialog med både Glasopor AS og de mest berørte kommunene Skjåk, Lom og Vågå om å få til en helhetlig og samlet ryddeinnsats.

14.02.2019

Fylkesmannen krever opprydding langs Ottavassdraget

Fylkesmannen tar nå flere initiativ for å sikre at det blir ryddet opp langs Ottavassdraget etter den betydelige glasoporforurensingen i fjor høst. Skjåkbedriften Glasopor AS pålegges å gjennomføre opprydding.

14.01.2019

Oppfølging av utslipp fra Skreia renseanlegg

Fylkesmannen i Innlandet aksepterer Østre Toten kommunes forslag til midlertidige renseløsninger for avløpet som går urenset ut i Mjøsa ved Skreia renseanlegg, og forbereder en midlertidig tillatelse til utslippet. 

08.01.2019

Rydde søppel – søk om støtte nå

Alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag kan søke om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 31. januar 2019.

19.12.2018

Pålegg om tiltak for pukkverk på Kvamsfjellet

Fylkesmannen har gitt Stian Brenden Maskinservice AS pålegg om tiltak for å overholde gjeldende støygrenser for pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelige støydempende tiltak der pukkverket nå er satt opp, innebærer vedtaket at pukkverket må flyttes til et mer egnet sted.

12.12.2018

Fylkesmannen varsler pålegg om opprydding av glasopor

Fylkesmannen har oversendt varsel til Glasopor AS i Skjåk om at det bli gitt pålegg om opprydding av glasopor i sårbare naturområder. Opprydding vil skje på forurensers bekostning. Fylkesmannen ber samtidig Miljødirektoratet om midler for oppryddingen.

20.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse fra Zymtech, Lesja

Zymtech Life Science AS er nyetablert og søker om tillatelse etter forurensningsloven for ordinær produksjon av kosttilskuddet lakseproteinhydrolysat. Råstoffet er biprodukt fra laksenæringen (lakseslo). Produksjonen skal baseres på erfaringene fra nedlagte Zymtech Production AS og skal foregå i de samme lokalene.

13.11.2018

Vil rydde raskt

Store mengder glasopor og søppel ligger fortsatt igjen langs Ottaelva og Vågåvatnet etter flommen i Skjåk i oktober. Nå forsterker kommunene og Fylkesmannen oppryddingsarbeidet.

07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for Haugholet slambehandlingsanlegg i Lom

Lom kommune søker om fornyet utslippstillatelse for videre drift av Haugholet slambehandlingsanlegg.