Håp for elvemuslingen i Hunnselva

Elvemuslingen i Hunnselva har lenge hatt en negativ utvikling. En ny undersøkelse viser elvemuslingen i Hunnselva nå rekrutterer, og at det er håp for at bestanden vil kunne overleve.

Hunnselva hadde tidligere en betydelig bestand av elvemusling. Hele strekningen fra Eina og i hvert fall ned til Breiskallen hadde elvemusling fram til 1940-tallet. Trolig har det opprinnelig vært elvemusling helt ned til Gjøvik. Muslingbestanden har siden gått kraftig tilbake, og de senere år ha det kun vært et fåtall individer av relativt høy alder i elva. Bestanden har vært i direkte fare for å dø ut. Årsaken har vært dårlige miljøforhold i Hunnselva.

Det er et høyt innhold av nitrogen i vassdraget, og det er en høy tilførsel av sedimenter fra sidebekkene som gir utfordringer for elvemuslingen. Elvemusling er oppført som sterkt truet på IUCNs liste over truede arter. Norge har en stor del av den Europeiske bestanden, og følgelig et internasjonalt ansvar for arten. Bevaring av bestander av elvemusling har derfor en høy prioritet.

En ny overvåking av elvemuslingbestanden i Hunnselva i 2019 viser at det nå har vært en viss rekruttering i bestanden. Muslingbestanden er fortsatt svært fåtallig, og forekomsten av musling er i hovedsak i et begrenset område rett sør for Raufoss. Observasjonen av flere unge individer i bestanden er imidlertid et positivt tegn, som gir håp for at bestanden skal kunne overleve på sikt.

Vestre Toten kommune har en ambisiøs plan for vann og avløp, med konkrete mål om en betydelig reduksjon av nitrogeninnholdet i vassdraget. Lykkes kommunen med dette, er det grunn til å tro at elvemuslingen vil kunne øke i antall og at den også vil kunne spre seg over større områder i elva, slik at bestanden igjen blir livskraftig. Dette krever imidlertid et fortsatt aktivt arbeide innen avløpssektoren og jordbrukssektoren i Vestre Toten.

Kontaktperson: Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune, tlf: 97011156, Gaute.Thomassen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktpersoner