Nasjonal ramme for vindkraft på land - høring

Fylkesmannens forslag til områder som bør tas ut av Nordre Hedmark. Mørk rosa farge betegner områder som bør ekskluderes på bakgrunn av hensynet til viktige naturverdier. Lys rosa farge betegner deler av verneområder i områdets yttergrense som foreslås tatt ut.
Fylkesmannens forslag til områder som bør tas ut av Nordre Hedmark. Mørk rosa farge betegner områder som bør ekskluderes på bakgrunn av hensynet til viktige naturverdier. Lys rosa farge betegner deler av verneområder i områdets yttergrense som foreslås tatt ut.

Fylkesmannen foreslår å redusere område for mulig vindkraftutbygging i Nordre Hedmark og forsterker begrunnelsen for å ikke ta inn område i Gudbrandsdalen

Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) har på oppdrag fra Olje og energidepartementet laget en utrednig om nasjonal ramme for vindkraft på land. Denne utredningen hadde kartfesta 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Denne har vært på høring og Fylkesmannen i Innlandet har gitt sin uttalelse til saken.  

Fylkesmannen mener at en nasjonal ramme for vindkraft på land kan være et godt verktøy for en helhetlig planlegging, og bidra til å skape større forutsigbarhet. På denne bakgrunn er Fylkesmannen positiv til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Utvelgelse av områder i den nasjonale rammen er basert på eksisterende kunnskap om viktige natur- og friluftsverdier, og Fylkesmannen ser at det kan være behov for å oppdatere denne kunnskapen. Videre er virkning på landbruk og beiteområder mangelfullt behandlet i utrednigen og burde vært utredet bedre.

I utredningen var det forslag om et område i Nordre Hedmark vest for Femunden. Store deler av området er kartlagt og verdsatt som friluftslivsområder og disse er kategorisert som viktige og svært viktige. Opplevelsesverdien av områdene er knyttet til landskapet med åpne, sammenhengende naturområder. Utbygging av vindkraftverk her vil kunne komme i konflikt med friluftslivsinteresser, påvirke landskapet, og føre til oppsplitting av sammenhengende naturområder.

Området overlapper også med Tolga Østfjell villreinområde. En ytterligere oppdeling av villreinens leveområder og tap av arealer vil påvirke arten i svært negativ retning. Fylkesmannen anmoder derfor om at hele villreinområdet tas ut av den nasjonale rammen.

Innenfor området ligger det også to naturreservater, et landskapsvernområde og et statlig sikra friluftsområde. Fylkesmannen anbefaler at grensen til området justeres slik at reservatene og landskapsvernområdet i sin helhet blir liggende utenfor Nordre Hedmarks grense. Vi anbefaler også at et område rundt Sølen landskapsvernområde tas ut for å sikre verneområdets verdier. Fylkesmannen ser og at en utbygging i området vil kunne medføre ytterligere press på utmarksbeite i prioriterte beiteområder i forvaltningsplan for rovvilt.

Fylkesmannen styrker begrunnelsen for å ikke ta inn området i Gudbrandsdalen i den nasjonale rammen.