Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


24.06.2019

Forvaltningsplaner for Jernåa og Lavåa naturreservater

Fylkesmannen har nå ferdigstilt forvaltningsplaner for de to naturreservatene Jernåa og Lavåa i Åmot og Hamar kommuner.

21.06.2019

Høring – grønnsaksvaskerier på Toten søker om utslippstillatelse

Tre virksomheter i Kolbu og én i Totenvika søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Alle fire har utredet tiltak for å begrense innholdet i prosessavløpet sitt og forbedre rensingen av det.

21.06.2019

Innsjøene i jordbruksområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Overvåking i 2017 viste at mange vann i jordbruksområder på Hadeland var forurenset av næringssalter. Ny overvåking i området sommeren 2018 bekrefter dette.

21.06.2019

Glasopor i Mjøsa

Betydelige mengder glasopor er fraktet nedover Ottavassdraget og Gudbrandsdalslågen under tre flomhendelser i vår. Skumglasset fra Skjåk er nå kommet til Mjøsa.

21.06.2019

Inspirasjonstur til Helgøya utvalgte kulturlandskap

Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika kan bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket fra 2020. Da er det fint å kunne reise til øya midt i Mjøsa for å høre erfaringene til grunneierne på Helgøya utvalgte kulturlandskap.

21.06.2019

God elsykkeltur - men ikke over alt

Vi står foran en flott friluftssommer. Mange har de siste årene tatt i bruk elsykkelen for å komme seg ut i naturen, men den kan altså ikke brukes over alt.

20.06.2019

Vandring blant Finnskogens perler

Fylkesmannen har i samarbeid med arbeidsgruppa for Utvalgt kulturlandskap Finnskogen hatt markvandringer i Gravberget i Våler og Jammerdal i Kongsvinger.

17.06.2019

Forhåndsvarsel av utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette krav i ny utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS. Frist for kommentarer er 22. juli 2019.

12.06.2019

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland

Fylkesmannen foreslår å opprette Skjønsbergaksla naturreservat i Øyer kommune, og utvide Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune. Forslaget er en del av arbeidet med frivillig vern av skog. 

12.06.2019

Støtte til klimatilpasning i Oppland

Oppland fylkeskommune og Lesja og Sør-Fron kommuner har fått tildelt midler til klimatilpasning.

12.06.2019

Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

07.06.2019

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende reservater på Statskog SFs grunn.

06.06.2019

Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland.

04.06.2019

Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark

Fylkesmannen foreslår å opprette Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune og Viksætra naturreservat i Åmot kommune. Vi foreslår også å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

04.06.2019

Slåttedag på Stenberg

Mjøsmuseet, Toten historielag og Fylkesmannen i Innlandet inviterer til slåttedag på Stenberg, tirsdag 13. august 2019. Slåttedagen er todelt, med kurs i ljåslått på dagen og botanisk vandring i blomsterenga på kvelden. Påmeldingsfristen er 5. august 2019.

28.05.2019

Endret tillatelse for Tenden Miljø AS avd. Otta

Fylkesmannen har foretatt endringer i avfallstyper og -mengder for sorteringsanlegget på Sandbumoen i Sel kommune.

14.05.2019

Ber kommunene vurdere sitt ansvar i glasoporsaken

Fylkesmannen rydder i disse dager store mengder glasopor i sårbar og verdifull natur. Nå ber vi kommunene om å vurdere sin rolle og myndighet. 

10.05.2019

Ny ordning for vakttelefon ved rovvilthendelser i Hedmark og Oppland

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av rask og korrekt saksbehandling og god informasjonsflyt ved rovvilthendelser. Vi etablerer nå en felles vakttelefon og et godt servicenivå for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

04.05.2019

Resultater fra naturtypekartlegging i 2018

Verdifulle naturtyper som ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, er nå tilgjengelig på nett, og vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga.

17.04.2019

Starter oppryddingen av glasopor nå

Fylkesmannen iverksetter opprydding av glasopor i Ottavassdraget. Norva24 Vest AS, i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør AS, har fått oppdraget og satte i gang allerede fredag i forrige uke. Samtidig er det etablert dialog med både Glasopor AS og de mest berørte kommunene Skjåk, Lom og Vågå om å få til en helhetlig og samlet ryddeinnsats.

12.04.2019

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2018

Overvåkingen i 2018 viste god tilstand for planteplankton på alle stasjoner i Mjøsa, og siktedyp og total-fosfor tilfredsstilte lokale miljømål.

09.04.2019

Terskel anbefales ikke i Gjesåssjøen naturreservat

Norconsult AS har på vegne av Fylkesmannen laget en utredning av konsekvenser av en eventuell etablering av en terskel i Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.

08.04.2019

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner

Fylkesmannen sender med dette forvaltningsplanene for Jernåa naturreservat og Lavåa naturreservat på høring.

07.04.2019

Når vi det nasjonale jordvernmålet?

De foreløpige KOSTRA-tallene som ble lagt frem 20. mars, viser at det på landsbasis ble omdisponert ca. 3 700 dekar dyrka jord i 2018. Dette er like under jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Samtidig har omdisponering av dyrkbar jord økt.

03.04.2019

53 stortingsmøter på en drøy time

Innlandet blir til. Ni stortingsrepresentanter fra begge innlandsfylker har møtt organisasjoner og næringsliv. Hovedtema var bioøkonomi, men her møtte også 15 organisasjoner de to stortingsbenkene. Det alene ble det 53 møter ut av.

01.04.2019

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter nå arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

28.03.2019

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

27.03.2019

Ønsker møte med statsråden om supplerende vern

Fylkesmannen i Innlandet ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen om et møte for å orientere om kommunenes negative reaksjoner på innspillene om supplerende vern. Fylkesmannen ønsker også - sammen med ordførere - å gi innspill til prosessen videre.

26.03.2019

Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

20.03.2019

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel