Miljø og klima

Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)
Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


25.03.2020

Besseggen - Fortsatt en reise verdt

Besseggen krever en aktiv forvaltning og mer ressurser.

24.03.2020

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

20.03.2020

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Fylkesmannen har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 

13.03.2020

Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall i kommunene

Enkelte avfallsselskaper i Innlandet har ikke tillatelser som omfatter smittefarlig avfall. Fylkesmannen gir føringer for hvordan avfallsselskapene skal håndtere forespørsler om mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall.

05.03.2020

Eidsiva Bioenergi AS – Varsel om ny tillatelse etter forurensningsloven

Fylkesmannen forhåndsvarsler ny tillatelse til Eidsiva Bioenergi AS til å lagre og behandle impregnert trevirke ved Damvegen 20, Braskereidfoss. Merknader til utkastet kan sendes oss innen 1. april 2020.

28.02.2020

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Innlandet og Oslo og Viken 2019 - 2020

Oppdatert nyhetssak pr 28.2: Det åpnes nå igjen for lisensfelling av ulv i området vest for Glomma og sør for Rv 3/Rv 25.  

27.02.2020

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr.  Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes.  

25.02.2020

Moskus-interesse gir utfordringer

Den verdenskjente naturprogramskaperen Sir David Attenborough har satt telelinsa mot moskusen. Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen tror det kan gi utfordringer og vil gi turfolk informasjon og stivalg som sikrer både moskus og villrein.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

11.02.2020

Forvaltningsplan for rovvilt region 3/Oppland

Rovviltnemnda har sendt utkast til forvaltningsplan for rovvilt for region 3/Oppland til Miljødirektoratet for uttalelse. 

11.02.2020

Utsatt - Seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa

Hva skjer i Norges største innsjø? Vassdragsforbundet for Mjøsa inviterer sammen med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa 18. mars.  Konferansen er utsatt på ubestemt tid pga smittesituasjonen

03.02.2020

Masseuttak i Frya elvedelta krever konsesjonsbehandling

Verneverdiene gjør at konsesjonsbehandling er nødvendig. Dette kommer frem i en felles uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

29.01.2020

AVLYST - Kompetansedager for verneområdestyrer

Denne samlinga er AVLYST. Fylkesmannen i Innlandet inviterer til kompetansedager for verneområdestyrene i Sølen, Fulufjellet, Langsua, Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre og Geiranger-Herdalen.

24.01.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 31. januar

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.

23.01.2020

258 millioner til kommunale klimakutt i 2020

Innen 15.2. kan kommunene søke på en pott med 258 millioner kroner. Prosjektene kan dreie seg om reduserte klimagassutslipp, system for klimavennlige innkjøpsordninger og arealendringer.

23.01.2020

Støtte til klimatilpasning i 2020

Miljødirektoratet deler i 2020 ut 6,4 millioner kroner til kommuner som ønsker å heve sin kunnskap om klimatilpasning. Søknadsfrist er 15. februar.

23.01.2020

Ny veileder om klimatilpasning for kommunene

Miljødirektoratets veileder til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble lansert den 5. desember 2019. Veilederen vil være et viktig hjelpemiddel for kommunene i deres planarbeid.

17.01.2020

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2020

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2020. 

15.01.2020

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2019

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt 334 søknader om rovvilterstatning (64 søknader færre enn 2018) innen søknadsfristen 1. november 2019.

15.01.2020

Tilskudd til rydding av søppel og forebyggende tiltak

Tiltak for å redusere forsøpling langs eller ved elver, vann og innsjøer kan få støtte nå. Søknadsfristen er 7. februar 2020.

13.01.2020

Søknad om støtte til vilttiltak

Vi minner om søknadsfristen som er 15. januar 2020. Søknader som omhandler jaktbare arter sendes Innlandet fylkeskommune. Søknader om ikke jaktbare arter sendes Fylkesmannen i Innlandet.

10.01.2020

Hule eiker i Innlandet

I 2019 ble det funnet 28 eiker i Innlandet som kunne defineres som hule eiker, og er beskyttet av naturmangfoldloven gjennom sin status som utvalgt naturtype. Totalt er det nå registrert 340 slike eiketrær i Innlandet fylke.

20.12.2019

Nye og utvidede naturreservater med skog i Innlandet

Det er i desember opprettet åtte nye og utvidet fem eksisterende naturreservater i Hedmark og Oppland. 

19.12.2019

Hva skjer i de utvalgte kulturlandskapene?

Det har vært stor aktivitet i alle de 5 utvalgte kulturlandskapene i Innlandet i 2019. I årets nyhetsbrev fra direktoratene kan du lese om 10-årsjubileum både i Vangrøftdalen/Kjurrudalen og i Nordherad. 

11.12.2019

Grønnsaksvaskerier i Østre Toten har fått utslippstillatelse

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknadene fra fire grønnsaksvaskerier i Østre Toten kommune. Vi har satt vilkår om etablering av nye renseløsninger. Vaskeriene skal i tillegg gjennomføre overvåkingsprogram som også omfatter nærliggende vassdrag.

11.12.2019

Fylkesmannen vil prøve ut el-sykling i nasjonalparkene

Fylkesmannen har utarbeidet forslag til nye forskrifter i tråd med nasjonalparkstyrenes vedtak og oppdrag fra Miljødirektoratet. Etter en samla vurdering tilrår Fylkesmannen i første omgang å åpne for el-sykling på Glitterheimvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Strekningene bør inngå i et prøveprosjekt sammen med fire strekninger i Trollheimen/Innerdalen landskapsvernområder.

06.12.2019

Arbeidet med opprydding av glasopor i Ottadalen er avslutta

Oppryddingen av glasopor har gitt gode resultater og har vært viktig for sårbare naturtyper langs Ottavassdraget. Norva24 og Skogen Entreprenør AS har utført oppryddingen på en god måte.

28.11.2019

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2020.

27.11.2019

-Klimakamp øverst på dagsordenen

-Tiden er for lengst inne; alle må ta eierskap i klimakampen! Fylkesmann Knut Storberget og fylkesvaraordfører i Oppland/Innlandet, Aud Hove, sa klart fra til 150 deltagere på klimakonferanse.

25.11.2019

Forestia as avd Braskereidfoss - nye miljøkrav

Fylkesmannen har gitt ny tillatelse etter forurensningsloven for Forestia as avd Braskereidfoss. Vedtak og vilkår kan påklages innen 3 uker.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel