Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Viktig å bruke kvalitetsplanter tilpasset voksestedet. Foto: Inger S. Fløistad
Viktig å bruke kvalitetsplanter tilpasset voksestedet. Foto: Inger S. Fløistad

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019 grunnet tørkesommeren - halv pris på supplering i år!

Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.

Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her  

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

Bonitet Min. plantetall per dekar etter supplering
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100

 

Tilskudd ved nyplanting blir som før

Tilskuddsordning har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen. Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd.

Det kan gis 80 prosent tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.

Tabell 1. Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved nplanting (gjelder alle treslag).

Bonitet

Minimum plantetall
pr. dekar

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

26

220

220- 270

23

220

220- 270

20

200

200- 250

17

180

180- 230

14

160

160- 210

11

130

130- 180

8

100

100-150

 

Søknad og frister

Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Spørsmål og svar om tilskudd til tett planting

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 20 % kan dekkes med skogfond. 

Kan ordinær ungskogpleie og tynning gjennomføres?
Ja, ordinær skogskjøtsel vil bidra til å oppfylle tiltakets formål og bør gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer i det enkelte område.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet overholdes i henhold til PEFC Skogstandard, dvs. Bestandet kan hogges ved hogstmodenhetsalder.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.