Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019

Skoggjødsling av rundt 60-70 tusen dekar (<0,5 % av produktivt skogareal) kan gi en årlig en økt karbonbinding tilsvarende 15-18.000 tonn CO2 mer i Innlandsskogen enn hva det ville gjort uten gjødsling! Og det er i tillegg lønnsomt for skogeieren. Foto: Anne Mæhlum
Skoggjødsling av rundt 60-70 tusen dekar (<0,5 % av produktivt skogareal) kan gi en årlig en økt karbonbinding tilsvarende 15-18.000 tonn CO2 mer i Innlandsskogen enn hva det ville gjort uten gjødsling! Og det er i tillegg lønnsomt for skogeieren. Foto: Anne Mæhlum

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.

I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.

Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med omlag 0,15 m3/dekar. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket. Aktuelt årlig areal ligger på 50-100 000 dekar. Årlig CO2-opptak som følge av gjødsling i et slikt omfang over en tiårsperiode kan anslås til 0,2 mill. tonn CO2. Dette sammenholdt med at Norge har et totalt årlig klimagassutslipp på 50-60 mill. tonn.

For mer informasjon om Gjødsling av skog som klimatiltak se Skogkurs sitt Faktaark om gjødsling.

Les mer om miljøkrav og gjennomføring mv. på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Tilskudd og søknad

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet. Søk digitalt på Skogfond på nett eller skjema LDIR-910Grøfting og gjødsling.

 Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Spørsmål og svar om tilskudd til gjødsling

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 60 % kan dekkes med skogfond.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet ikke hogges før det er gått om lag 10 år etter gjødsling.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.