Øremerket miljøtilskudd i skog 2019

Tilskudd til miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier i skog
Tilskudd til miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier i skog

Landbruksdirektoratet har nå kommet med endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019. Skogeiere kan nå søke på totalt 8 millioner kroner.

Her beskrives et endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019, til sammen kr. 8 mill.

Det øremerkede tilskudd går til følgende formål:

  • Nøkkelbiotoper
  • Rovfuglreir og tiurleiker
  • Tilrettelegging for friluftsliv
  • Fjerning av utenlandske treslag

Utfyllende informasjon er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside, her. Tilpasset søknadsskjema vil tilsvarende bli lagt ut under «Skjema» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Tilskuddene er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6, som sier det kan gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»