Enormt volum av gran i skogforsøksfelt i Gudbrandsdalen

Høy produksjon av gran på Tande Gård. Harald Kvaalen fra NIBIO orienterte.
Høy produksjon av gran på Tande Gård. Harald Kvaalen fra NIBIO orienterte.

I et forsøksfelt i Øyer kommune 520 meter over havet er stående volum målt til fantastiske 112 kubikkmeter gran pr dekar.

Det er Norsk Institutt for Skogforskning (seinere Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO) som på 80-tallet etablerte et forsøksfelt i Øyer kommune. Feltet ligger på østsiden av dalen på Tande Gård i Tretten. Feltet var plantet med gran i 1962 på tidligere beitemark. Lokaliteten ligger 520 meter over havet på høy bonitet (jord med høy produktivitet).

Det var i forbindelse med en skogdag for skogbruksmyndighetene i Opplandskommunene og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland (Nå Fylkesmannen i Innlandet) høsten 2018 at opplysningen kom fram. Seniorforsker Harald Kvaalen fra NIBIO orienterte om forsøket. Feltet har etter etablering vært tynnet med ulik styrke i definerte ruter, og én rute er ikke tynnet. Man har i ettertid opp gjennom årene studert produksjon og økonomi.

Pr 2018 varierer overhøyden i bestandet mellom 24 og 26,5 meter. Tømmervolum pr dekar i feltet varierer mellom 80 og fantastiske 112 kubikkmeter. Volumet er målt utenpå bark, barken utgjør vanligvis ca. 10 % av tømmerets volum. Til sammenligning er normalt tømmervolum i gammel granskog på Østlandet mellom 15 og 40 kubikkmeter pr dekar.

Den ikke tynnede ruten viser høyest totalproduksjon og stående volum ved en gitt overhøyde. Denne ruten viser dessuten minst (best) avsmalning og høyest lønnsomhet med dagens prisforhold.

Kontaktpersoner