Bioenergi

(Foto: Eiliv Sandberg)

Bruk av bioenergi i Innlandet er høyest i landet når vi ser det i forhold til folketallet. Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er 7 %.

Forbruket av bioenergi nærmer seg 2TWh, som tilsvarer om lag 1 million m3 trevirke.  I tillegg eksporteres det et betydelig volum av brenselsflis og briketter fra Innlandet til Sverige.

En betydelig skog- og treindustri som bruker egne biprodukter til energiproduksjon og en sterk tradisjon for vedfyring i husholdningene er viktige årsaker til Innlandets høye bruk av bioenergi. I tillegg kommer økende bruken av skogbasert fjernvarme. Landets første flisfyrte fjernvarmeanlegg ble etablert av Trysil Tre i 1980 og i dag har de fleste byer og tettsteder i Innlandet fjernvarmeanlegg, som i vesentlig grad er basert på biobrensler.


10.03.2015

Vedforbruket i Hedmark minker – fjernvarme fyrt med trebrensel øker

En ny bioenergistatistikk utarbeidet av Fylkesmannen, viser at energien fra fjernvarme basert på bioenergi nå er større enn energien fra den tradisjonelle vedfyringen.

24.04.2014

Verdikjeden innen bioenergi er verdt å bygge videre på

Skog- og trestrategien for Hedmark og Oppland har som mål at Innlandet skal være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi.

21.11.2013

Slutt på tilskudd til bioenergi fra skogen

I statsbudsjettet for 2014 går regjeringen inn for å fjerne energiflistilskuddet. Det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler for 2013.

13.08.2013

10 år med GRØNN VARME

Etter til sammen 10 års drift er nå Grønn Varme prosjektet avsluttet.

01.02.2013

Energiflistilskudd også i 2013

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012. De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.

30.11.2012

Grønn varme i landbruket

Fylkesmannen initierte og administrerer prosjektet Grønn varme i landbruket (Grønn Varme) med Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.