Økonomiske rammebetingelser for bygging og ombygging av skogsbilveger

Her finner du informasjon om skogfond og tilskudd, som er de viktigste økonomiske rammebetingelser for bygging og ombygging av skogsbilveger:

1. Skogfondsordningen

Bruk av skogfond er er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a.

§ 11. Formål skogfondet kan brukast til
Midlane frå skogfondet kan brukast til følgjande formål:

Bygging, ombygging og opprusting av skogsvegar o.a. Dette omfattar utgifter til planlegging og bygging av nye skogsvegar og ombygging og opprusting av eksisterande skogsvegar, under dette velteplassar, som er godkjente etter den til kvar tid gjeldande forskrifta om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksformål fastsett av Landbruks- og matdepartementet.

Forutsetningen for å bruke skogfond til bygging og ombygging av skogsbilveger er at tiltaket er forankret i en byggetillatelse gitt av kommunen.

Skogfond kan brukes til bygging og ombygging av skogsbilveger (landbruksbilveger) vegklassene 1 til 6. Skogfond kan brukes til bygging og ombygging av traktorveger, vegklassene 7 og 8.

2. Tilskudd
Tilskuddet er hjemlet i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

§ 5.Tilskudd til veibygging
Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

Det skal ikke gis tilskudd til bygging av permanente veier som fører til reduksjon av «villmarkspregede områder», dvs. områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra eksisterende tekniske inngrep.

Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Samarbeidstiltak bør prioriteres.

Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent.
Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
Tilsatte knyttet til offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på tjenestereiser i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har fått tilskudd.

Forutsetningen for å kunne få utbetalt tilskudd til bygging og ombygging av skogsbilveger er at tiltaket er forankret i en byggetillatelse gitt av kommunen og at det foreligger en byggeplan for tiltaket som kommunen har godkjent. Begge deler må foreligge før anleggsstart.

Kontaktpersoner