Bygging og ombygging

Både bygging og ombygging av landbruksveger (skogsbilveger, traktorveger og jordbruksveger) er søknadspliktige, og godkjenning (vedtak fra kommunen) skal foreligge før byggestartSøknad om bygging av landbruksveg skal sendes kommunen.

Landbruksveger deles inn i bilveger og traktorveger. Bilveger deles klassene 2 til 6 og traktorveger klassene 7 og 8. For vegklassene 2 til 5 er det i stor grad kravene til stigning som skiller. Vegklasse 6 er vinterbilveg. En oversikt over vegklasser finner du her.

Traktorveger har begrensinger med hensyn til bruk. Det er veger knyttet til bruk i forbindelse med utøvelse av jord- og skogbruksnæring. Næring i skog er hogst og annen pleie av skogen. I denne sammenhengen er jakt og annen utmarksrelatert aktivitet ikke næring, og kjøring knyttet til det er å vurderes som motorferdsel i utmark og har klare begrensinger. Les mer om motorferdsel i utmark her.

Midlertidige driftsveger (enkle veger) med skjærings- eller fyllingshøyde under en meter, eller at det er gravd sammenhengende inntil 150 meter, er ikke søknadspliktig.

Vegbygging. Foto: Tore Holaker

Vegbygging. Foto: Tore Holaker

Vegbygging. Foto: Tore Holaker

Vegbygging. Foto: Tore Holaker