Reindrift

Foto: Ivar Lorentzen
Foto: Ivar Lorentzen

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer

Reindrift i Innlandet

I Innlandet er det samisk reindrift i Engerdal og Os kommuner. I tillegg har vi fem tamreinlag. Det er Rendal Renselskap, Lom Tamrein, Vågå Tamrein, Fram Reinlag og Filefjell Reinlag.

Som en følge av omlegginger i reindriftsloven, er den regionale reindriftsforvaltningen overført til fem fylkesmannsembeter. For Innlandet er det Fylkesmannen i Trøndelag som har ansvar for reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter så vel ressurs- og arealforvaltning som tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Det er inngått avtale mellom Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag om bruk av kompetanse innen reindrift i behandling av arealplansaker. Det er også etablert rutiner for å holde reindriftsfaglig ansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag informert om igangsatte plansaker i Innlandet, samt om når Fylkesmannen i Innlandet skal ta kontakt for reindriftsfaglig bistand. Bakgrunnen for dette er at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven fortsatt ligger hos fylkesmannsembetet der arealet ligger.


26.03.2019

Nye digitale skjema for reindriften

Melding om reindrift kan igjen leveres digitalt.

11.02.2019

Gjennomfører reintelling

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører offentlig kontrollert telling av rein i Svahken sijte (Elgå Reinbeitedistrikt). Tellingen startet 10. februar.

14.09.2018

Spennende prosjektlederstilling i Hedmark

Ledig stilling i prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk» med søknadsfrist 5.oktober.

07.06.2018

Vellykket reindriftskonferanse

Årets Reindriftskonferanse ble arrangert på Hell, 31.mai – 1. juni. Dette var første felles konferanse for reindrifta i Trøndelag og Hedmark, samt Trollheimen og reinlaga i Sør-Norge. Konferansen samlet ca. 90 personer og hadde folkerett og næringsutvikling som hovedtemaer.

02.05.2018

Reindriftskonferansen 2018

Konferansen holdes på Scandic Hotell hotell 31. mai - 1. juni 2018

27.04.2018

Rein og innmark

Vinteren er tøff for både rein og andre hjortedyr. Nå er våren i anmarsj og flere steder kan man få se rein på innmarka.

18.04.2018

Flytter reingjerde i Skjækerlia

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt et reingjerde som er oppført i Skjækerlia. Reingjerdet blir nå flyttet.

12.04.2018

Erstatning for påkjørt rein

Ved påkjørsler av rein på jernbane eller veg er det reineieren/ reinbeitedistriktets ansvar å søke om erstatning.

22.03.2018

Melding om reindrift og søknad om tilskudd 2017/2018

Landbruksdirektoratet har bestemt at det skal utvikles et nytt digitalt system for levering av melding om reindrift og søknader om tilskudd. Inntil det nye systemet er på plass, må melding om reindrift og tilksuddssøknader leveres på papir.

19.03.2018

Informasjon om lærlingeordningen i reindriftsfaget

Kjenner du noen som kunne tenkt seg å være reindriftslærling?