Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Utrednings- og tilretteleggingsmidlene er samarbeidsprosjekter som direkte eller indirekte er med på å styrke og videreutvikle det samlede ressursgrunnlaget i tilknytning til landbrukseiendommene. Midlene skal bidra til regional mobilisering, primært i innledende faser, og til tiltak tidlig i verdikjeden.

Fra 1.1.2020 tar Innlandet fylkeskommune over forvaltningen av denne tilskuddsordningen.

 

 

Prosjekter som kan søke utrednings- og tilretteleggingsmidler

Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene. Disse midlene har et todelt formål; å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen, samt å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket. Det kan gis tilskudd med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Hvordan søker du - Elektronisk søknadsskjema

Fra 1.1.2020 tar Innlandet fylkeskommune over forvaltningen av denne tilskuddsordningen. Det kommer informasjon om dette på fylkeskommunens hjemmesider, se www.innlandetfylke.no

Tiltak som kan søkes finansiert hos Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge forvalter investeringsmidler til bedriftsrettede prosjekter etter tildeling fra Fylkesmannen. De gir støtte til etableringer, bedriftsutvikling, generasjonsskifte og investeringer. 

Les mer på Innovasjon Norges hjemmeside