Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Utrednings- og tilretteleggingsmidlene er samarbeidsprosjekter som direkte eller indirekte er med på å styrke og videreutvikle det samlede ressursgrunnlaget i tilknytning til landbrukseiendommene. Midlene skal bidra til regional mobilisering, primært i innledende faser, og til tiltak tidlig i verdikjeden.

Selv om Fylkesmannen i Hedmark og Oppland har blitt ett embete (Fylkesmannen i Innlandet) er midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket fordelt i fylkesvise potter for de to fylkene. I Regionalt næringsprogram for Innlandet, 2019-2022 er det vedtatt føringer for bruken av midlene. 

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Prosjekter som kan søke utrednings- og tilretteleggingsmidler

Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene. Disse midlene har et todelt formål; å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen, samt å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket. Det kan gis tilskudd med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Hvordan søker du - Elektronisk søknadsskjema

Alle søknader skal sendes elektronisk. En utfyllende prosjektplan lastes opp som vedlegg til søknaden. Søkeren må ha et organisasjonsnummer.

Når skjemaet er sendt inn mottar du en e-post hvor en kopi av søknaden din er vedlagt.

Skjemaet tillater mellomlagring, men da må du i starten registrere deg som bruker i første del av skjemaet. Du kan da gjøre deg ferdig med søknaden på et senere tidspunkt, og sende det inn. Får du problemer med utfyllingen, ta kontakt på e-post (se høyre marg). Det er viktig at du presiserer hvilket fylke du søker midler fra. Søker du fra begge fylkenes midler må dette presiseres. 

Les ellers veiledningen underveis i skjemaet.

Tiltak som kan søkes finansiert hos Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge forvalter investeringsmidler til bedriftsrettede prosjekter etter tildeling fra Fylkesmannen. De gir støtte til etableringer, bedriftsutvikling, generasjonsskifte og investeringer. 

Les mer på Innovasjon Norges hjemmeside