Optimisme og pågangsmot

Forside på rapporten Trender i norsk landbruk - Hedmark og Oppland
Forside på rapporten Trender i norsk landbruk - Hedmark og Oppland

De aller fleste gårdbrukerne i Innlandet driver godt og gjør det bra økonomisk. Landbruket er preget av pågangsmot. Det viser tall fra undersøkelsen Trender i landbruket. 

Trendanalysen som ble publisert 14. juni, viser at Innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling, og mange har tro på at den positive trenden vil fortsette. De fleste gårdbrukerne ønsker å utvide produksjonen og jordbruksarealet.

Resultatene fra rapporten ble presentert for pressen på gården Nordre Mælum hos Anne Mæhlum torsdag 14. juni. Hun er en av mange gårdbrukere i Hedmark og Oppland som har satset de siste årene og som ser positivt på fremtiden.

Det er Ruralis (tidligere Norsk senter for bygdeforskning) og Rådhuset Vingelen som står bak rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark.

- Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse, og som har tro på fremtiden, sier de to landbruksdirektørene.

Rapporten viser også at en stor del av gårdbrukerne i Innlandet utnytter gårdens ressurser gjennom å drive med tilleggsnæringer i tillegg til hovedproduksjonen. Blant disse utgjør inntektene fra disse tilleggsnæringene mer nå enn den har gjort ved tidligere undersøkelser.

Selv om rapporten viser at det generelt sett er en positiv trend i landbruket i Hedmark og Oppland, så er det noen områder det er verdt å rette oppmerksomheten mot i tiden fremover. Det er regionale forskjeller, og framtidstroen og satsingsviljen er ikke like stor i alle regioner. Rapporten viser også at en stor andel av mjølkeproduksjonen fortsatt foregår i båsfjøs, og at mange av disse produsentene ikke har bestemt seg for hvorvidt de skal legge om til løsdrift eller ikke (løsdriftskravet gjelder fra 2034). Rapporten belyser også utfordringen med den store leiejordsandelen og utfordringene med at leiejorda nedprioriteres når det gjelder vedlikehold som grøfting/drenering.

Rapporten viser også betydningen av gode produsentmiljøer. Tallene viser blant annet at det er en sammenheng med hvor tilfreds gardbrukeren er med det landbruksfaglige miljøet der en holder til og sannsynligheten for at gården blir drevet videre.