Matgledekorpset

Matgledekorpset inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre. 10 kommuner får to–tre besøk hver på sine institusjoner, og i tillegg holdes det kurs i november der flere kan delta.  Matgledekorpset i Innlandet er et pilotprosjekt i 2019.

Matgledekorpset består av fem personer med bred mat- og servicefaglig kompetanse samt ernæringskompetanse (se presentasjon av korpset i dokument til høyre). De bidrar til mer bevissthet rundt maten og måltidets betydning for eldre menneskers helse og trivsel. Arbeidet retter seg mot matfagarbeidere så vel som de som har pleieoppgaver i institusjonene.

Fylkesmannen i Innlandet er ansvarlig for pilotprosjektet, og koordinerer korpsets arbeid. Matgledekorpset eies av Landbruks- og matdepartementet, men er et samarbeid mellom helse- og matsektoren. Arbeidet er forankret i to strategier:

  • Regjeringen arbeider for tiden under overskriften Matnasjonen Norge med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsgleder for eldre blir inkludert der. 
  • I 2018 la regjeringen fram stortingsmeldingen "Leve hele livet" – en kvalitetsreform for eldre, der mat og måltider er ett av fem innsatsområder. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. 

Ønsker du å delta på kurs med Matgledekorpset i november 2019? Ta kontakt på matgledekorpset.innlandet@fylkesmannen.no