Inn på tunet

«Inn på tunet» er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruket er en eiendom som blir nyttet til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til garden, livet og arbeidet der.

Inn på tunet-gårdene er kvalitetssikret gjennom Matmerks kvalitetssikringssystem KSL (Kvalitetssystem i landbruket). 

Inn på tunet-bonden er vertskap og fagperson på landbruksområdet. Kjøper kan være kommunen, fylket, staten, private eller andre.

Inn på tunet gir et mangfold av tilbud til både barn, ungdom og voksne. Det kan være tilbud om undervisning, barnehage, avlastning, arbeidstrening, integrering, osv.

Inn på tunet er en del av bondens arbeid på garden. Tilbudene er knyttet til opplærings-, helse- eller sosialsektor gjennom faste avtaler og faglig veiledning.

Du finner mer om Inn på tunet på nettsidene til Matmerk, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Fylkesmannen sin hovedoppgave på temaet Inn på tunet er å legge til rette og veilede kommunene og næringa.

I Innlandet er det stiftet en samvirkeorganisasjon Inn på tunet Innlandet SA som bl.a. markedsfører og selger tjenestene for medlemsbedriftene.

Dersom du ønsker å bli godkjent som Inn på tunet-bonde, kan du søke Matmerk (elektronisk registreringsskjema). I KSL-standard nummer 1 og 11 kan du gjøre deg kjent med hva som kreves for å få godkjenning. Landbruksforvaltningen i kommunen vil også kunne veilede i oppstartsprosessen.

Liste med oversikt over de enkelte godkjente Inn på tunet-gårdene i fylkene i landet finnes her.