17 millioner kroner til næringsutviklingsarbeidet i Innlandet

Bjørk har potensiale for stor verdiskaping. Foto: Helge Hvoslef
Bjørk har potensiale for stor verdiskaping. Foto: Helge Hvoslef

I 2019 har Fylkesmannen i Innlandet fordelt i alt 17 millioner kroner (9,6 millioner i Oppland og 7,4 millioner kroner i Hedmark) til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket. Det var i alt 86 prosjekter som fikk tilskudd.

I regionalt næringsprogram for Innlandet er det beskrevet flere satsingsområder for arbeidet med landbruksrelatert næringsutvikling i regionen. Innen primærproduksjonen er mobilisering for å sikre små og mellomstore bruk i hele Innlandet et viktig område. For landbruksbaserte næringer er fellestiltak - herunder klynge- og nettverksbygging - prioritert for at en skal kunne utnytte regionale fortrinn og sikre og styrke livskraftige bygdesamfunn.

Noen større prosjekter som fikk støtte er:

 • «Bio Valley» - fylkeskommunenes og Fylkesmannens felles satsing på bioøkonomi i Innlandet. Visjonen er at Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge
 • Praktisk implementering av Biokull: Oplandske Bioenergi AS drifter et toårig prosjekt der en vil opparbeide kompetanse og erfaringer med hvordan biokull kan benyttes i fjøset og på jordet som en del av husdyrgjødsla, og finne ut hva som kan oppnås av avlingseffekter
 • Innovatør i landbruksutdanninga ved Høgskolen i Innlandet. Studiestedet Blæstad opplever en sterk vekst i søkningen til utdanningene og har iverksatt et toårig prosjekt for å styrke arbeidet med utvikling og ledelse av innovasjonsprosjekter.
 • Egnethetskart for korndyrking i Innlandet. Dette kan anses som en knoppskyting av «Kornsatsinga i Hedmark – for større avling og bedre økonomi». Målsettingen er å finne ut hvor det kan dyrkes korn til hvilken kvalitet i Innlandet.
 • Gjeninnføring av bjørk som råstoff til industrien - større tilleggsbevilgning. Se omtale i tidligere fylkesnytt.
 • Internationale Grüne Woche (IGW) 2020, og Fjellregionen sin deltagelse. IGW er en viktig arena for å diskutere næringsutvikling, politikk og regionens ambisjoner og mål med matsatsingen. Det fremste målet er å bygge nettverk, samle regionen, bli inspirert, lage konkrete produkter og styrke vårt omdømme.
 • Forprosjekt Urbant landbruk i Hamar. Urbant landbruk er et aktuelt og spennende felt som Fylkesmannen i Innlandet ønsker å løfte frem. Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal strategi for urbant landbruk. Satsningen utgjør et mulighetsområde som kan bidra i grønn omstilling og til fremtidens bærekraftsamfunn.
 • Smaksturisme i fjellet: Mountains of Norway SA leder et forprosjekt på vegne av og i samarbeid med Visit Valdres, Visit Geilo og Nasjonalparkriket Reiseliv, der målet er å finne ut hva som kreves av bedriftene fremover, for å tiltrekke seg flere smaksturister. Inkludert det å få frem fakta som sier noe om potensialet for økt verdiskapning innen nisjen smaksturisme.
 • Matrute Gudbrandsdalen: Visit Lillehammer AS drifter et treårig prosjekt som skal løfte og styrke matregionen Gudbrandsdalen. Mat og reiseliv vil i framtida være en av de viktigste næringene i regionen, og dette samarbeidet skal legge grunnlaget for at potensialet mat og reiseliv kan bli utnytta fullt ut.
 • Miljøuka 2020 – markerer at Sirkula IKS åpner Norges første kretsløpspark, et anlegg for fremtiden hvor flere av dagens gjenvinningsfunksjoner blir samlet på et sted. Miljøuka 2020 og Kretsløpsparken skal bidra til inspirasjon og kompetanse innen gjenbruksmetoder og miljøtiltak forøvrig. Denne satsningen vil bidra til både økt konkurransekraft og verdiskapning i Innlandet og til det grønne skiftet og utvikling av bærekraftig næringsliv.
 • Mat på arrangementer. Fylkesmannen ønsker å være en tilrettelegger for å få lokalmat og lokalmatprodusenter inn i arrangementene i fylket. Arrangement er en viktig trafikkdriver, og arrangementer som ikke er type matfestivaler trenger også å koble enda sterkere lokalmat opp mot opplevelsene. Fylkesmannen har støttet en rekke mat- og reiselivsprosjekter på Hadeland, Toten, Gjøvik, Valdres, Lillehammer, Gudbrandsdalen og Hamarregionen. Se omtale her…

image9ei47.png

Fordeling av utrednings- og tilretteleggingsmidler etter satsingsområder. NB! Landbruksbasert = lokal mat, reiseliv m.m.

Siste året med utrednings- og tilretteleggingsmidler 

Fra 1. januar 2020 er det Innlandet fylkeskommune som har ansvaret for de fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidlene for landbruket. De overtar også ansvaret for det regionale næringsprogrammet for landbruksreletart næringsutvikling i regionen. I 2020 er det dermed fylkeskommunen som følger opp de regionale satsingsområdene og fordeler tilretteleggingsmidler til landbruket. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen er i full gang med å videreutvikle gode samarbeidsrutiner og ser frem til å fortsatt jobbe med utviklingsoppgaver i tett samarbeid med partnerskapet i innlandet.