Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en økonomisk satsing og en arbeidsmåte for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. På regionalt nivå er fylkesmannens landbruksavdeling koordinator for arbeidet. Fra og med 2020 skal kommunene overta oppgaven fra fylkesmannen.

Satsingen på Utvalgte kulturlandskap er rettet mot målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap og ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. En forutsetning er også at det er realistisk å få til langsiktig drift i områdene. Videre er det en forutsetning at etablering av et område som utvalgt kulturlandskap i jordbruket er frivillig.

I Innlandet har vi fra 2019 fem utvalgte kulturlandskap:

  • Vangrøftdalen-Kjurrudalen i Os
  • Nordherad i Vågå
  • Helgøya i Ringsaker
  • Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
  • Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger

21.06.2019

Inspirasjonstur til Helgøya utvalgte kulturlandskap

Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika kan bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket fra 2020. Da er det fint å kunne reise til øya midt i Mjøsa for å høre erfaringene til grunneierne på Helgøya utvalgte kulturlandskap.

02.05.2019

Bør Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket»?

I fjor fikk Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) i oppdrag å vurdere og eventuelt anbefale om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bør bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket» fra 2020. Det er nå opprettet ei lokal arbeidsgruppe med representanter fra grunneierne og forvaltningen, som fram til oktober 2019 skal vurdere om området bør bli et utvalgt kulturlandskap. Du kan lese mer i informasjonsskrivet du finner til høyre på siden.