Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kløver er viktige pollinatorarter
Kløver er viktige pollinatorarter (Foto: Vegard Urset)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. Det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Hvilke tiltak omfatter SMIL-ordningen?

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Igangsetting og gjennomføring av proseser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak. Gjennom samarbeid over større områder, for eksempel langs et vassdrag eller ei grend, legges forholda tilrette for å løse miljøutfordringer i fellesskap. Formålet med slike prosjekter er å få en helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer en bredest mulig involvering og forankring i arbeidet med spesielle miljøtiltak.

Det er viktig å sikre at tiltakene som kommer fram i planleggingsprosjektet, faktisk kan gjennomføres. Derfor må alle grunneiere som prosjektet berører, gi skriftlig godkjenning før søknad blir godkjent.

Kulturlandskapstiltak

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Ordningen omfatter blant annet tiltak som: 

  • ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark. Eksempler: Restaurering av slåtteeng, dammer, artsrikt innmarksbeite
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer. Eksempler: Istandsetting av bygninger, kulturminner og seteranlegg
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne. Eksempler: Rydding av stier og gamle veifar i jordbrukets kulturlandskap

Forurensningstiltak

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensning fra jordbruket. Dette er tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. Eksempler på tiltak er:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • legge om fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg 

Hvem kan søke?

Tilskudd kan innvilges til eier av en landbrukseiendom der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Kommunens prioriteringer

Kommunene utarbeider lokale tiltaksstrategier for bruk av midler til spesielle miljøtiltak (SMIL) i dialog med næringsorganisasjonene i kommunen. I tiltaksstrategiene beskrives utfordringer, lokale behov og mål for landbrukets miljøinnsats. I tillegg beskrives prioriteringene for bruk av midler i en 4-års periode.


24.03.2020

Oppdatert rundskriv om SMIL-ordningen

Landbruksdirektoratet har publisert et nytt rundskriv om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Endringen i rundskrivet skyldes at SMIL-forskriften nylig ble endret slik at eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

05.02.2020

Personer som eier en landbrukseiendom kan nå søke SMIL-tilskudd

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.