En flora av festivaler og prosjekter innen mat og reiseliv i Innlandet

Med ordningen for tilretteleggingsmidler i landbruket støtter Fylkesmannen i Innlandet i 2019 en rekke mat- og reiselivsprosjekter på Hadeland, Toten, Gjøvik, Valdres, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Hamar og Hedmarken. 

Hadeland: Matfestivalen Høy på landet

Dette er en nyskaping på Hadeland. Festivalen er et samarbeid mellom bedriftene Lizas Småbruk, Thorbjørnrud hotell, Ask Gårdsforedling og Med Blanke Ark. Festivalen besto i et todagers opplevelsesarrangement basert på mat- og gårdskultur med demonstrasjoner, foredrag, workshops, utstillinger og lokalmatservering. Festivalen ble arrangert på Jevnaker 22. – 23. juni og hadde oppslutning fra 4500 publikummere!

Høy på landet-festivalen

Høy på landet-festivalen

 

Toten: Festivalen HELT på jordet

Helt på jordet er en matfestival på Lena som arrangeres av Østre Toten kommune i samarbeid med faglagene i landbruket, Mat fra Toten, og handelsstanden. I år arrangeres den for andre gang. Matfestivalen er et resultat av kommunens arbeid for lokalprodusert mat gjennom det såkalte KOM-prosjektet som har fokus på kultur, opplevelser og mat. Den er en familievennlig festival med aktiviteter for barn og unge. Målsettingen er omdømmebygging og promotering av lokalmat – en vil vise frem mangfoldet innen lokalmat, kultur og opplevelser. Festivalen arrangeres på Lena 24. august 2019.

 

Gjøvik: Matfestivalen Mætt ta mat

Det skal utarbeides en ringvirkningsanalyse og en utviklingsstrategi for festivalen Mætt ta mat framover. Ambisjonen er å utvikle Mætt ta mat – og Norsk Akevittfestival som matfestivalen er en knoppskyting av - til å bli de foretrukne festivalene i Innlandet for småskalaprodusenter sammen med lokale og nasjonale produsenter av næringsmidler. Festivalene skal bidra til viktig verdiskaping for lokalt næringsliv både innen reiseliv, leverandørindustri og handel. For innbyggerne skal festivalen gi en positiv kulturopplevelse og styrke den lokale identiteten.

Mætt ta mat

Mætt ta mat

 

Valdres: Prosjektet Lokalmat i Valdres 2019-2020

Prosjektet er en videreføring av satsing på lokalmat i Valdres. Det skal øke verdiskapingen fra produksjon og salg av lokalmat og bidra til å bygge merkevaren Valdres. En vil være med å løfte Valdres som region gjennom å koble lokalmat og reiseliv. Valdres er et viktig matområde i Norge, bl.a. fordi regionen har to godkjente produkt under Matmerks merkeordning for beskyttet geografisk betegnelse, nemlig Rakfisk frå Valdres og Kurv frå Valdres. Antall lokalmatprodusenter er rimelig stort i Valdres, og produktspekteret er variert og bredt. Men det er fortsatt begrenset omfang på produksjonen på hvert foretak. Prosjektet skal bidra til strategi og virkemidler for vekst hos produsentene. På markedssida skal det særlig satses mot reiselivet - hotell- og restaurantbransjen - samt institusjonskjøkken (Horeca).

 

Lillehammer: Mataukfestivalen 2019

Lillehammer Mataukfestival har blitt arrangert hver høst siden 2013. Den skal formidle matkultur i Gudbrandsdalen, vise mangfoldet og øke kunnskapen om lokalmat. Fylkesmannen ga i noen år tidligere støtte til festivalen – ikke til praktisk gjennomføring av selve arrangementet, men til nye satsinger i programmet.  Vi støtter i år deltiltak på festivalen som går på å rendyrke fokuset på «matauk» i tradisjonell forstand, dvs. mat som til alle tider har vært høstet i naturen - sopp, bær, urter, fisk (lågåsild) og vilt - og lokale råvarer fra landbruket som grønnsaker og slakt. Slik vil en oppnå at folk kan "kjenne historien, bruke den i nåtiden, for å kunne møte fremtiden". Festivalen arrangeres i gågata i Lillehammer 4. – 5. oktober 2019.

Mataukfestivalen

Mataukfestivalen

 

Gudbrandsdalen: Matrute Gudbrandsdal 2019-2022

Dette er et prosjekt som er planlagt å vare tre år og har mål om løfte og styrke hele matregionen Gudbrandsdalen. En vil få lokale bedrifter til å bidra inn i geografiske og tematiske matruter, bygge nettverk og utarbeide markedsførings- og kommunikasjonsplan for denne satsingen. Slik vil en kunne øke andelen lokal mat og drikke på menyen hos spisestedene i Gudbrandsdalen, samt heve kompetansen rundt kvaliteten og opprinnelsen til råvarene. Fylkesmannen har gitt støtte til første året av prosjektet.

 

Hamar: Rekruttering til mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet

Matmessa Midt i matfatet har vært arrangert i noen år på Hamar. En dag av messa er viet alle 9. trinns elever i Hedmark. I 2018 besøkte 1800 elever messa denne dagen. Dette er et samarbeid der tre videregående skoler (Jønsberg, Storhamar og Ringsaker), samt næringa (Nortura, Felleskjøpet, Sparebank1 Østlandet og Hedmark Bondelag) har et opplegg omkring rekruttering og karrieremuligheter innen landbruksnæringa. Fylkesmannen i Innlandet støtter tiltaket med å invitere 9. trinnselevene samt rådgivere og lærere ved skolene. Midt i matfatet arrangeres i Hamar olympiske anlegg (Vikingskipet) 20. - 22. september 2019.

Midt i matfatet

Midt i matfatet

 

Hedmarken: Møteplass for lokalmatnettverket på Hedmarken, 2019-2022

Dette er et treårig prosjekt for videreføring og styrking av nettverket for eksisterende og nye lokalmatprodusenter i regionen. Landbrukskontoret i Ringsaker og Hedmarken landbrukskontor står bak prosjektet og ønsker å få til et samarbeid om å lage gode møteplasser for lokalmatprodusenter på Hedmarken. Slik vil en øke kompetansen innen matsikkerhet, produktutvikling og marked. Målet er å oppnå en god modell for slike møteplasser og at nettverket skal kunne stå på egne bein etter 2021.

 

Kontaktpersoner