Søk prosjektmidler til næringsutvikling i landbruket i Oppland og Hedmark!

(Foto: Astrid Øversveen)

Fylkesmannen i Innlandet har for 2019 vel sju millioner kroner disponible til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlene).

Midlene skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt. Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket.

Bruken av midlene styres av Regionalt Næringsprogram for Innlandet 2019 - 2022. Her påpekes det at Utrednings- og tilretteleggingsmidlene sammen med investeringsmidlene (som forvaltes av Innovasjon Norge) er virkemidler som skal bidra til å nå målene innen næringsutviklingsarbeidet.

Hovedmålgruppe for bruken av utrednings- og tilretteleggingsmidlene er samarbeidsprosjekter som direkte eller indirekte er med på å styrke og videreutvikle det samlede ressursgrunnlaget i tilknytning til landbrukseiendommene. Midlene skal bidra til regional mobilisering, primært i innledende faser, og til tiltak tidlig i verdikjeden. De bør likevel ha et verdikjedeperspektiv. Tiltakene skal støtte opp under nasjonale og regionale satsinger og prioriteringer. Det gis kun støtte til prosjekter av nasjonal karakter dersom de er av særlig regional verdi, eller hvor Innlandet har et særskilt ansvar.

Tilskudd gis kun til ikke-fysiske tiltak som mobiliseringsprosjekter, utredninger, kunnskapsinnhentings- og kompetansehevingsprosjekter og tilretteleggende tiltak.

Midlene skal primært rettes mot prosjekter som bygger opp under økt produksjon og/eller økt verdiskaping i primærlandbruket, legger til rette for satsinger på landbruksbaserte næringer, bidrar til kompetanseutvikling for en næring, klynger, fagmiljøer eller til fellesprosjekter av betydning for landbruksbaserte næringer.

Prosjektene skal sikre og øke sysselsetting i landbruket og må synliggjøre nytten for primærprodusenter og primærproduksjon. Prosjektene skal fokusere på markedsorientering, kostnadseffektivisering, innovasjon og entreprenørskap.

Det er utviklet et elektronisk søknadsskjema for utrednings- og tilretteleggingsmidlene som søkerne bes bruke. Se link til dette i høyrespalten.