Kornsatsing i Hedmark

Kan vi produsere mer korn i Hedmark? Ja, svarer en gruppe bestående av representanter fra hele verdikjeden for korn. De er enige om at ved felles innsats kan vi løfte både avlingsnivået og økonomien hos kornbonden. 

Hedmark er et av Norges største kornfylker – vi produserer allerede 18 % av alt korn i Norge. Det er likevel potensial for å øke produksjonen. Fylkesmannen har derfor tatt initiativ til en «Satsing for økt kornproduksjon i Hedmark».

Målsetting for satsingen

  1. Øke kornproduksjonen i Hedmark med 20 % innen 2030 med utgangspunkt i 2011.
  2. Produsere arter og sorter med de kvaliteter og mengder som markedet etterspør.
  3. Bidra til å få flere dyktige kornprodusenter som er stolte av å være kornbonde.

Organisering

Bak satsingen står ei styringsgruppe bestående av Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Felleskjøpet, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Hedmark fylkeskommune, kommunal landbruksforvaltning og Fylkesmannen i Hedmark.

Gruppa er en møteplass for diskusjon, prioritering og koordinering av tiltak i en femårig satsing.

Bakgrunn for satsingen

Et bredt stortingsflertall ønsker økt matproduksjon. Både landbruksmeldinga, regionalt næringsprogram og bioøkonomistrategien for Innlandet støtter denne målsettingen. Ei ekspertgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet kom i 2013 med en anbefaling av tiltak som kan bidra til at norsk kornproduksjon i 2030 er 20 % større enn i dag.

De siste 25 åra har total produksjonsmengde gått ned. I Hedmark har kornarealet gått ned fra 650 000 dekar i 1990 til 525 000 dekar i 2015. Gjennomsnittsavlingen er stabil rundt 400 kg/dekar. Utfordringen er imidlertid at det er store forskjeller i avlingsnivå mellom kommuner og mellom gardbrukere. Antall kornbønder er mer enn halvert på 20 år, fra 4600 i 1994 til 1600 i 2014. Arealet per bruker har gått tilsvarende opp.

30.07.2019

Fagkveld for korndyrkere

Alle interesserte inviteres til fagkveld ute i felt tirsdag 6. august kl 18. Tema er vurdering av jordarbeiding og såmaskinvalg, såing av fangvekster og høstkorndyrking. 

13.07.2018

Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?

30.05.2018

Inspirasjonsmøte om fangvekster og redusert jordarbeiding

Fangvekster er et godt miljøtiltak, det "fanger opp" jord og næringsstoffer. På Blæstad 6. juni får du vite mer. Møtet er åpent for alle.

23.05.2018

Åpen markvandring på Blæstaddagen

Tema på markvandringen er såing med ulike såmaskiner kombinert med ulik jordarbeiding samt dyrkingsteknikk i høstkorn. Feltene er anlagt med støtte fra Kornsatsinga i Hedmark.

03.04.2018

Våronnmøte

Det nærmer seg våronn, ihvertfall på kalenderen. Planlegginga av vekstsesongen er igang og NLR Innlandet inviterer i samarbeid med Kornsatsinga i Hedmark til åpent våronnmøte.

14.03.2018

Optimal gjødsling av korn - fagmøte

Gardbrukere og andre interesserte inviteres til fag- og informasjonsmøte med tema gjødsling av korn for optimale avlinger med redusert miljøbelastning.

14.03.2018

Midler til utvikling av økologisk landbruk - Søknadsfrist 6. april

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt 450.000 kroner til utvikling av økologisk landbruk i Hedmark i 2018.

06.02.2018

Motiverer til dyrking av økokorn

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet har fulgt et gårdbrukerpar som dyrker økologisk korn gjennom en hel sesong. Og det ble film!

13.12.2017

Kornskole på Hedmarken

Er du ny kornprodusent eller trenger litt faglig påfyll er kornskolen i vinter noe for deg. Her blir det mange gode tips å hente om både agronomi og økonomi i korndyrkinga.   

21.11.2017

Grøftemaskin på steinrik jord

Gårdbrukere på Helgøya går foran og prøver ut ny maskin til drenering. "Den skjærer gjennom morenejorda på Hedmarken som om det var smør", hører vi i reportasjen fra NRK Østnytt.

Flere nyheter