Gledelig markedsprognose for sau og lam

Sau på beite
Sau på beite (Foto: Jorunn Stubsjøen)

Markedet for både sau og lam er nå i balanse etter noen år med overskudd av sauekjøtt på lager. Etter noen gode måneder på utmarksbeite er lammekjøttsesongen straks i gang.

Sauenæringen er en viktig næring i Innlandet, og ingen husdyr utnytter våre utmarksbeiteressurser bedre en sauen. Innlandet er et av landets største sauefylker med 325 000 sau og lam på utmarksbeite. I 2019 ble det slaktet 244 000 lam fra produsenter i Innlandet, og verdiskapingen knyttet til saueholdet ble i 2014 beregnet til 386 mill. kroner (Østlandsforskning 09/2016). Det er derfor gledelig for produsentene av lam- og sauekjøtt at markedet nå er i balanse.  

Det har de to siste årene vært stort overskudd på sauekjøtt (voksen sau) på lager i Norge. Dette på grunn av ekstraordinær stor slakting av voksen sau i 2017 samt at tørkesommeren i 2018 også bidro til stor nedslakting. Nå er det imidlertid lagrene for sauekjøtt tomme, og markedet ser ut til å være i balanse.

Nå er slaktesesongen for lam i gang, og i september og første del oktober er det lam som gjelder. Etterspørselen etter lam er svært stor, og slakteriene prioriterer slakting av lam for å forsyne markedet med ferskt lammekjøtt. Slakting av sau og foredling av dette kjøttet til bla. spekemat er en aktivitet som ikke er så sterkt sesongbetont og kan prioriteres i andre deler av året.  

Nortura er markedsregulator for kjøtt, og har ansvaret for at markedet er mest mulig i balanse. Nortura opplyser i sine prognoser at det er svært positivt at markedet for lam og sau nå er i balanse. En økning i produksjonen vil kunne føre til at vi igjen får overskudd av lam og sau.

Kontaktpersoner