Skogbruk i Innlandet

Verdiskaping i skogbruket i 2014 (regnet som bruttoprodukt) i de enkelte kommunene i Hedmark og Oppland. Fylkesmannens sammenstilling av kart fra ØF-rapportene 9/2016 og 10/2016.
Verdiskaping i skogbruket i 2014 (regnet som bruttoprodukt) i de enkelte kommunene i Hedmark og Oppland. Fylkesmannens sammenstilling av kart fra ØF-rapportene 9/2016 og 10/2016.

FAKTA: Skogbruk i Innlandet

 • Norges desidert største skogbruksfylke
 • 26 % av landets produktive skogareal
 • 42 % av fylkets totale areal er produktiv skog
 • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
 • 26 % av landets stående volum tilsvarende 228 millioner m³
 • 43 % av landets avvirkning for salg tilsvarende 4,3 millioner m³
 • 43 % av landets verdiskaping i primærskogbruket
 • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og  trevareindustrien
 • 2 030 sysselsatte i primærskogbruket
 • Gir grunnlag  for i alt 5 000 arbeidsplasser

Fakta om Hedmarksskogbruket

 • Hedmark har et totalareal på 26,1 millioner dekar, og av dette er cirka 13,0 millioner dekar produktiv skog. 
 • 20 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
 • 30 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 28 %, ungskogpleie 22 %, markberedning 60 % mv.)
 • 30 % av landets samlede verdiskaping innen primærskogbruket, ca. 1,4 mrd. kr.
 • 15 % av landets samlede verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien, ca. 1,1 mrd. kr
 • 12 000 km med skogsbilveger
 • 260 trebearbeidene bedrifter (trelast-, trevare- og treforedlingsindustri)
 • 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4 600 arbeidsplasser i Hedmark. (Kilde: SSB 2011, NILF rapport 2012-2 og SLF 2014)

Under konstruksjon