Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


13.12.2019

Bente Odlo blir ekspedisjonssjef i Landbruks og matdepartementet

Bente Odlo, Avdelingsdirektør for Jord og Mat hos Fylkesmannen i Innlandet er i statsråd i dag, fredag 13. desember, utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Landbruks og matdepartementet. Odlo skal lede avdeling for matpolitikk. 

25.11.2019

Frist for tilskudd og skogfond 2019

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfond i åer er 4. desember.

11.11.2019

Klimasmart landbruk på dagsorden for både bønder og rådgivere

Det var stor interesse for å dele og oppdatere kunnskap om klimatiltak i landbruket på to samlinger om dette temaet forrige uke. Over 200 personer fra forvaltning og landbruksnæringa deltok.

06.11.2019

Vær Smart! - Kurs i klimatilpasning

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Kurset er tverrfaglig og relevant for mange ulike fagområder i kommunen. Vi arrangerer kurset 28. januar 2020 på Scandic Ringsaker. Meld deg på! 

25.10.2019

Skjøtsel av åkerkanter

Kantsonene i kulturlandskapet har mange funksjoner. Bli med på fagdag på Helgøya 8. november der vi ser på ulike åkerkanter og skjøtsel av disse. 

25.10.2019

Erfaringsutveksling med skogbruket i Dalarna

Fylkesmannens enhet for Skog- og trebruk i Innlandet har hatt fagtur til Mora og besøkt Skogsstyrelsen i Dalarnas distrikt.  Et lærerikt besøk der også Länsstyrelsens enhetsleder for naturforvaltning deltok.

24.10.2019

Tips om hva som er viktig å huske når du søker

Ut fra det som dukker opp i søknadsbunken, ønsker vi å gi følgende tips for utfylling av søknaden.  

15.10.2019

Landbruks- og matdepartementet besøker Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet har tilrettelagt en fagtur for avdelingen for skog- og ressurspolitikk i  landbruks- og matdepartementet (LMD) den 15. og 16.oktober.  De får en bred innføring i det som rører seg  innen landbruks- og miljøområdet i Innlandet.

03.10.2019

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2020 må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2019.

03.10.2019

Pelsdyrbønder må gis en rimelig erstatning

Fylkesmannen i Innlandet mener at pelsdyrbøndene som berøres av forbudet mot hold av pelsdyr skal gis en rimelig erstatning. Det må i utmålingen tas høyde for så vel tap av næringsgrunnlaget som muligheten for å etablere ny alternativ næringsvirksomhet, heter det i Fylkesmannens høringssvar.

02.10.2019

Landbruksseminar Fremtidens matproduksjon

Det årlige Grovfôrseminaret arrangeres torsdag 7. november på Søberg gård i Alvdal i samarbeid med Biotown Fjellregionen.  

27.09.2019

Departementet positive til trebru-initiativ

Politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet er positive til Innlandets engasjement for at en Mjøsbru kan bygges i tre. En slik satsing kan bli et nytt kapittel i Innlandets utviklingen av treteknologi.

24.09.2019

«Dyrket mark er nesten hellig grunn»

Fylkesmannen i Innlandet arrangerer jordvernkonferanse på Scandic Lillehammer hotell torsdag 12. desember!

23.09.2019

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgt kulturlandskap 10 år!

I år er det 10 år siden de første Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble etablert. Seterområdene innenfor Dalsbygda i Os kommune var ett av de første områdene, og dette vil vi feire!

21.09.2019

Kommunesamling skogbruk 2019

Velkommen til årets skogsamling for kommunene i Hedmark og Oppland. Tema for fagsamlingen vil være aktuelle emner for kommunene som skogbruksmyndighet, og andre fagsaker som er viktige for Innlandet som en betydelig region for skog- og trebruk.

19.09.2019

Åpen dag på Abborhøgda

Det blir mange aktiviteter for store og små under arrangementet på Abborhøgda lørdag 5. oktober. Kom på besøk til dette skogfinnetorpet, ett av de seks kjerneområdene innenfor Utvalgt kulturlandskap på Finnskogen.

12.09.2019

Ti år med utvald kulturlandskap i Nordherad blir feira 14.-15. september

Det har vore ti år med stor tiltakslyst sidan Nordherad i Vågå vart eitt av dei då 20 nasjonalt utvalde kulturlandskapa i Noreg. Jubileumet blir feira med eit ope arrangement helga 14.-15.9 med utgangspunkt i det restaurerte rydningsbruket Flåten.

09.09.2019

Matgledekorpset Innlandet inviterer til inspirasjonsdager

Matgledekorpset inviterer matfagarbeidere, pleiere og ledelse fra alle kommuner i Innlandet til å delta på inspirasjonsdag!

30.08.2019

Seminar om fjellskogskjøtsel – i professor Morks fotspor på Hirkjølen

Mye skogkompetanse fra den offentlige skogforvaltningen i Innlandet var samlet på Hirkjølen i Ringebu kommune for å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk og stell av fjellskogen.

28.08.2019

Øremerket miljøtilskudd i skog 2019

Landbruksdirektoratet har nå kommet med endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019. Skogeiere kan nå søke på totalt 8 millioner kroner.

27.08.2019

Beitenæringa i Innlandet investerer i fellestiltak i utmarka

Beitenæringa i Oppland og beitenæringa i Hedmark ligger på topp i landet når det gjelder antall søknader til ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

23.08.2019

Ny Fjellandbrukssatsing i Innlandet – utlysning av midler

Fylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt midler for en ny satsing innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 3-årig satsing med oppstart i 2019. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2021; Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, Trøndelag og Innlandet.

22.08.2019

Markvandring av blomsterstriper for pollinerende insekter

Har du sett stripene i åkeren, som er sådd for å legge til rette for pollinerende insekter i sommer? Velkommen til åpen markvandring torsdag 29. august kl 18 der vi utveksler erfaringer fra årets sesong.

20.08.2019

En flora av festivaler og prosjekter innen mat og reiseliv i Innlandet

Med ordningen for tilretteleggingsmidler i landbruket støtter Fylkesmannen i Innlandet i 2019 en rekke mat- og reiselivsprosjekter på Hadeland, Toten, Gjøvik, Valdres, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Hamar og Hedmarken. 

19.08.2019

Ny vernskogforskrift for Innlandet

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylker medfører utarbeiding av ny vernskogforskrift som dekker hele Innlandet fylke. Arbeidet starter med en fagdag for skogansvarlige i kommunene den 29. august.

16.08.2019

Søknadsfrist 1. september for tilskudd på Stølsvidda

Innen 1. september kan du søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda som ivaretar jordbruksdrift og kulturlandskapsverdier. Dette er den andre søknadsfristen i år, og det står igjen om lag 200 000 kroner til fordeling.

08.08.2019

Samarbeid gir resultater

Andelen norskprodusert mathvete har økt jevnt og trutt fra 1970-tallet og fram til nå. I et godt år blir 75% av mathveten produsert i Norge. Hvordan har vi fått til dette?

07.08.2019

Møt Knut på Skogbrukstunet

Du kan møte Fylkesmannen i Innlandet på stand under De nordiske jakt- og fiskedager 8.-12. august på Skogmuseet. Knut Storberget selv vil by på kaffe og en prat på Skogbrukstunet lørdag kl. 12.30.

30.07.2019

Fagkveld for korndyrkere

Alle interesserte inviteres til fagkveld ute i felt tirsdag 6. august kl 18. Tema er vurdering av jordarbeiding og såmaskinvalg, såing av fangvekster og høstkorndyrking. 

12.07.2019

Veileder om å søke regionale miljøtilskudd for jordbruket

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd om å fylle ut søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar. Søknadsfristene er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag. Se også Landbruksdirektoratet sin hjemmeside med veiledninger og videoklipp om hvordan du søker elektronisk.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel