Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


21.06.2019

Inspirasjonstur til Helgøya utvalgte kulturlandskap

Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika kan bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket fra 2020. Da er det fint å kunne reise til øya midt i Mjøsa for å høre erfaringene til grunneierne på Helgøya utvalgte kulturlandskap.

20.06.2019

Vandring blant Finnskogens perler

Fylkesmannen har i samarbeid med arbeidsgruppa for Utvalgt kulturlandskap Finnskogen hatt markvandringer i Gravberget i Våler og Jammerdal i Kongsvinger.

14.06.2019

Skogbruket i tall 2018

Rapportene 1/19 "Hedmarksskogbruket i tall 2018" og 2/19 "Skogbruket i Oppland 2018" inneholder viktig statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet.

14.06.2019

Ny norm for plantetelling

På Vårsamlingen 4.4.2019 ble en ny, felles normen for skogbruket i Innlandet presentert: Metode for beregning av plantetetthet ved kontroll av foryngelsesfelt.

14.06.2019

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.

14.06.2019

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

14.06.2019

Tilskudd til klimatiltak i skog 2019

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting og gjødsling i skog videreføres i 2019, mens tilskuddsordningen til suppleringsplanting forbedres betydelig.

12.06.2019

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland

Fylkesmannen foreslår å opprette Skjønsbergaksla naturreservat i Øyer kommune, og utvide Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune. Forslaget er en del av arbeidet med frivillig vern av skog. 

12.06.2019

Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

07.06.2019

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende reservater på Statskog SFs grunn.

04.06.2019

Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark

Fylkesmannen foreslår å opprette Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune og Viksætra naturreservat i Åmot kommune. Vi foreslår også å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

16.05.2019

Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet

Kvalitet, klimatilpasning og verdiskaping er stikkord for prioriteringene i Innlandets første felles Regionale bygdeutviklingsprogram.

12.04.2019

Flere nye ordninger i regionalt miljøprogram for Innlandet

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet er nå vedtatt. De fleste ordningene har vi hatt tidligere, men noen ordninger er helt nye og noen ordninger er endret.

12.04.2019

Utlysing av tilskuddsmidler for Stølsvidda i 2019

Stølsvidda utvalgte kulturlandskap har fått tildelt 1,7 millioner kroner til tiltak som skal ta vare på stølslandskapet i 2019. Dette er den klart største tilskuddspotten som er gitt til et utvalgt kulturlandskap. Søknadsfrister for tilskuddsordningen blir 15. mai og 1. september.

08.04.2019

Søk prosjektmidler til næringsutvikling i landbruket i Oppland og Hedmark!

Fylkesmannen i Innlandet har for 2019 vel sju millioner kroner disponible til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlene).

08.04.2019

Kornsatsing

Kan vi produsere mer korn i Hedmark? Ja, svarer en gruppe bestående av representanter fra hele verdikjeden for korn. De er enige om at ved felles innsats kan vi løfte både avlingsnivået og økonomien hos kornbonden.

08.04.2019

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner

Fylkesmannen sender med dette forvaltningsplanene for Jernåa naturreservat og Lavåa naturreservat på høring.

07.04.2019

Når vi det nasjonale jordvernmålet?

De foreløpige KOSTRA-tallene som ble lagt frem 20. mars, viser at det på landsbasis ble omdisponert ca. 3 700 dekar dyrka jord i 2018. Dette er like under jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Samtidig har omdisponering av dyrkbar jord økt.

03.04.2019

53 stortingsmøter på en drøy time

Innlandet blir til. Ni stortingsrepresentanter fra begge innlandsfylker har møtt organisasjoner og næringsliv. Hovedtema var bioøkonomi, men her møtte også 15 organisasjoner de to stortingsbenkene. Det alene ble det 53 møter ut av.

01.04.2019

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter nå arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

28.03.2019

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

26.03.2019

Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

15.03.2019

Innlandet i dialog med Stortingsbenkene

De to Stortingsbenkene fra Innlandet inviteres for å møte interesseorganisasjoner, privat næringsliv og statsetater i 1. april. Fylkesmannen i Innlandet og de to fylkeskommunene arrangerer da for første gang «Treffpunkt Innlandet», der aktørene blant annet kan drive «interessepolitisk speed-dating».

14.03.2019

Åpent møte om tilrettelegging for pollinerende insekter

Arbeidsgruppa for Helgøya utvalgte kulturlandskap inviterer alle interesserte til informasjonskveld om hvordan både bønder og hageeiere kan legge til rette for pollinerende insekter.  

13.03.2019

Kommunesamling om næringsutvikling (BU-midler)

Fylkesmannen i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet arrangerte 28. mar 2019 kommunesamling om næringsutvikling i landbruk, med spesiell fokus på investeringsmidlene og utrednings-/tilretteleggingsmidlene. 

12.03.2019

Landbruket i Innlandet legger til rette for pollinerende insekter

Nå tar landbruket miljøansvar og hjelper insektene ved å så striper med pollinatorvennlige blomsterarter i åkeren. Som et av de første fylkene i landet innfører Fylkesmannen i Innlandet tilskudd til dette miljøtiltaket.

07.03.2019

Kulturlandskapsprisen 2019

Kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Den går til nokon som har gjort ein spesiell innsats for å ta vare på, utvikle og formidle verdiane i det norske kulturlandskapet. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Fylkesmannen innan 24. mars.

04.03.2019

Investeringer i landbruket

Klima, kvalitet og verdiskaping er stikkord i føringene for bruken av investeringstilskuddene i landbruket i 2019.

01.03.2019

Produksjonstilskuddssøknad

Frist for å søke om produksjonstilskudd (del 1) er 15. mars. Du kan søke på dyrene du disponerer på telledatoen 1. mars.

26.02.2019

Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer 2019-2028

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet en ny hovedplan for skogbruksplanleggingen i de kommunene som dekker Hedmark. Når Hedmark og Oppland slås sammen fra 1.1.2020, vil det bli laget en felles hovedplan som dekker hele Innlandet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel