Sel får 1,6 mill etter sykehjemsbrann

Fotograf: Tom Are Nilstad
Fotograf: Tom Are Nilstad

Sel kommune får 1,6 mill. kroner i skjønnsmidler av fylkesmannen til ekstraordinære hendelser.  Brannen i Sel sykehjem i juni har gitt kommunen ekstra kostnader og tapte inntekter.

Kommunen har fått betydelige ekstra kostnader på grunn av brannen, og de mister også inntekter de tidligere hadde fordi de solgte plasser til nabokommuner. Nå er det Sel som må kommunens kjøpe av sykehjemsplasser, de har måttet endre turnuser og bruke lite hensiktsmessige og kortsiktige løsninger både når det gjelder sykehjem og beredskap. Fylkesmannen er slutter seg til Sels egen vurdering. 

Tar ikke inn nye brukere – hjemmetjenesten under press

Det var 14. juni at totalt 47 sengeplasser ble rammet av brannen, og 44 beboere har blitt overført til tre institusjoner i Vågå kommune og DPS avdeling Otta og Nord-Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter.  Det er nå personale fra Sel sykehjem som drifter disse. I tillegg kjøpes det til sammen fem sykehjemsplasser i Vågå, Skjåk og Sør- Fron. Kommunen kan ikke tilby nye brukere sykehjemsplasser, noe som fører til økt press på hjemmetjenesten.

Langvarig vanskelig situasjon

Både rehabiliteringen av bygningsmassen og merkostnadene ved den midlertidige driften vil kunne gå over flere år. Muligheten for gradvis tilbakeflytting til Sel sykehjem vurderes underveis, blant annet jobbes det for midlertidig drift av den nordlige delen av sykehjemmet fra nyttår.

I tillegg til økte kostnader vil kommunen tape inntekter da sengeplasser tilbudt andre kommuner nå ikke kan benyttes. Kommunen har siden brannen vært i en beredskapssituasjon, og benytter bygg som ikke er tilpasset behovet til pasientene. Dette medfører slitasje på bygg og utstyr.

Forsikring dekker noe

Forsikringen dekker 8 mill. kroner for merkostnader i forbindelse med den midlertidige driften. Dette er et engangsbeløp som fordeles over hele perioden. De får 1,6 mill. kroner som et engangstilskudd. Dette er det høyeste beløpet Fylkesmannen deler ut til noen nå i høst.

Brann i Sel sykehjem

  • 14. juni brøt det ut brann i Sel sykehjem
  • 44 personer ble evakuert til andre institusjoner i Sel og Vågå
  • Kommunen satte krisestab
  • Må regne med midlertidige løsninger i lang tid

 

6,1 MILL TIL UFORUTSETTE HENDELSER

 

  • 6,125 mill. er satt av til uforutsette hendelser i kommunene i 2019.
  • Det er 6,2 % av skjønnsmidlene.
  • Av disse midlene er det hittil i år delt ut kr 1,745 mill. kr.
  • Resterende midler til fordeling er 4,38 mill. kr.
  • Det kan søkes om støtte til økonomiske utfordringer inneværende år, som ikke har blitt budsjettert med. Hovedprioriteringen har vært støtte til naturskader og uforutsette hendelser. Da det var færre slike søknader i år, har Fylkesmannen også funnet rom for andre tildelinger fra disse midlene.
  • Totalt ble det søkt om 11,8 mill. kr fra de resterende midlene.

Pengene er fordelt slik:

Åmot kommune - Vestly 100 år i 2020: 200.000
Tolga kommune – Tolgasaken: 500.000
Engerdal – omstillingsmidler: 200.000
Sel - brann ved Sel sjukehjem: 1.600.000
Ringsaker – flom: 1 580 000
Skjåk, Vågå, Lesja, Lom, Sel og Dovre – Kronprinsparets fylkestur: 50.000 til hver