Forslag om økning i frie inntekter til kommunene i 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 ble lagt frem 14. mai 2019. Regjeringen foreslår en økning i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0,3 og 0,5 %. Veksten er lavere enn det som har vært foreslått de siste årene.

Kommuneproposisjon 2020

Regjeringen har i kommuneproposisjonen lagt frem forslag til inntektsramme for kommunesektoren i 2020. Regjeringen foreslår en økning i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0,3 og 0,5 % sammenlignet med anslaget for 2019 i revidert nasjonalbudsjett. Selv om inntektsveksten er lavere enn foreslått tidligere år, mener regjeringen at veksten legger til rette for noe styrking av det kommunale tjenestetilbudet. Regjeringen viser i tillegg til at en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren vil kunne øke handlingsrommet for kommunene. Kommunesektorens økonomiske handlingsrom ses også i sammenheng med at demografi- og pensjonskostnadene trolig blir betydelig lavere enn de har vært på lenge.

Det foreslås videre at det settes av totalt 950 mill. kroner til kommunenes basisramme for skjønnsmidler 2020. Dette tilsvarer en reduksjon på 50 mill. kroner sammenlignet med 2019. Reduksjonen overføres til innbyggertilskuddet.

Fordeling av inntektsrammen på enkeltkommuner blir gjort i statsbudsjettet for 2020.

Arbeidet med kommunereformen fortsetter. Regjeringen vil legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler, og regjeringen viderefører ordningene med delvis kompensasjon av engangskostnader ved sammenslåing, regionsentertilskudd, inndelingstilskudd og støtte til å innhente innbyggernes synspunkter til grenseendringer. Når det gjelder regionsentertilskudd foreslår regjeringen at også kommuner som slår seg sammen fremover skal kunne motta dette tilskuddet. I tillegg vil det i 2020 gis støtte til kommuner som vil utrede sammenslåing.

Revidert nasjonalbudsjett for 2019

Regjeringen la 14. mai 2019 fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Noen endringer berører kommuneøkonomien enten på inntektssida eller utgiftssida.

Samlet sett blir de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren styrket med ca. 500 mill. kroner i 2019 i forhold til anslag i Statsbudsjettet for 2019.

Følgende foreslåtte endringer berører kommuneøkonomien:

  • kommunal deflator (lønns- og prisvekst) er økt fra 2,8 til 3,0
  • prisveksten er oppjustert pga sterkere prisvekst på varer og tjenester enn forutsatt (fra 1,8 til 2,7 % med lønnsandel på 2/3). Det betyr økte kostnader for kommunesektoren på 1 mrd. kroner
  • skatteanslaget er oppjustert med oppjustert med ca. 1,5 mrd. kroner
  • kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på maskiner på 500 mill. kroner i 2019. Dette betyr at kommunene får kompensert alt utover en egenandel på 16 kroner pr. innbygger i 2019.
  • regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret fra 1.1.2018. Kommunene har som følge av dette fått økte utgifter til sosialhjelp, og får kompensert dette med en økning på 90 mill. kroner i rammetilskuddet
  • investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser er foreslått økt med 900 plasser i tillegg til de 1 500 som lå i statsbudsjettet for 2019.
  • det innføres et nytt investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og omsorgsboliger, med en tilsagnsramme på 12,5 mill. kroner i 2019.