Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


10.10.2019

Ringsaker får 1,58 mill. etter flomskade

Ringsaker kommune får 1,58 mill. kroner av skjønnsmidler til ekstraordinære hendelser av fylkesmannen etter flommen i august i år.

10.10.2019

Sel får 1,6 mill etter sykehjemsbrann

Sel kommune får 1,6 mill. kroner i skjønnsmidler av fylkesmannen til ekstraordinære hendelser.  Brannen i Sel sykehjem i juni har gitt kommunen ekstra kostnader og tapte inntekter.

07.10.2019

Statbudsjettet 2020 - "Alt" om Innlandet

Her finner du regjeringens samleside over alle forslag i Statsbudsjettet 2020 som har relevans for Innlandet.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens kommuneopplegg i forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer et noe økt handlingsrom for kommunene i Innlandet samlet sett.

06.08.2019

Innspill til ordinære skjønnsmidler 2020

Fylkesmannen i Innlandet skal tildele ordinære skjønnsmidler for 2020 til kommunene basert på kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommunene har anledning til å komme med innspill innen 22. august.

14.05.2019

Forslag om økning i frie inntekter til kommunene i 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 ble lagt frem 14. mai 2019. Regjeringen foreslår en økning i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0,3 og 0,5 %. Veksten er lavere enn det som har vært foreslått de siste årene.

26.03.2019

Kommunene i Innlandet hadde dårligere driftsresultat i 2018 enn landsgjennomsnittet

Foreløpige tall viser at 11 kommuner i Hedmark og 6 kommuner i Oppland hadde negativt netto driftsresultat i 2018. I disse kommunene er de løpende driftsutgiftene høyere enn de løpende inntektene.  

07.03.2019

Fylkesmannen har delt ut 21,9 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Midlene det dreier seg om, er skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Det kom inn til sammen 71 søknader med en samlet søknadssum på totalt 58,1 mill. kroner.

23.11.2018

Skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter i Hedmark 2019

Fylkesmannen har holdt tilbake 12,6 mill. kroner av skjønnsmidlene i Hedmark for 2019 til uforutsette hendelser og innovasjons- og fornyingsprosjekter.