Hele Raufoss Industripark til Vestre Toten

Fra Raufoss Industripark, som med sine 300 hus og 40 kilometer veg er en by i byen. Her er om lag 50 bedrifter. Adm. dir. Erland Paulsrud i Nammo, en av de største bedriftene, viser vei sammen med fylkesmann Knut Storberget da fylkesmannen var på tur i Industriparken i fjor vinter.
Fra Raufoss Industripark, som med sine 300 hus og 40 kilometer veg er en by i byen. Her er om lag 50 bedrifter. Adm. dir. Erland Paulsrud i Nammo, en av de største bedriftene, viser vei sammen med fylkesmann Knut Storberget da fylkesmannen var på tur i Industriparken i fjor vinter. (Foto: Ivar Ødegaard)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik justeres slik at hele Raufoss Industripark blir liggende i Vestre Toten kommune.

– Det er en fordel for aktørene i parken å kunne forholde seg til én kommune. Denne grensejusteringen vil virke avbyråkratiserende og forenklende, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Industriparkeier økte om grensejustering

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker, og ligger i dag i både Vestre Toten og Gjøvik kommuner med henholdsvis 1800 dekar og 1100 dekar.

Eierne av Raufoss Industripark søkte i mars 2018 om at grensen skulle justeres, slik at hele industriparken ble liggende i Vestre Toten kommune. De viste blant annet til at Vestre Toten har hovedansvar for tilrettelegging for kommunal infrastruktur i parken, og at industriparken er integrert med tettstedet Raufoss. Dagens kommunegrense oppleves uhensiktsmessig, og går blant annet gjennom flere bygninger i industriparken.

Vestre Toten gir tjenester -begge kommuner får inntekter

Det fremheves i søknaden fra Raufoss Næringspark at det i dag er et misforhold når det gjelder hvem som tilrettelegger for virksomhet i industriparken og hvem som får inntektene fra den. Det er i hovedsak Vestre Toten som tilrettelegger og yter tjenester, mens inntektene fordeles på begge. Det fremheves i søknaden at en justering av grensen vil innebære at Vestre Toten får økte inntekter som kan anvendes til eksempelvis infrastruktur og tilrettelegging for industrivirksomheten i industriparken.

Gjøvik kommune opplyser at den samlede årlige eiendomsskatteinntekten fra det berørte området har vært på 500 000 kroner de siste årene. En videreutvikling og utbygging av området i tiden fremover vil naturlig innebære større potensielle skatteinntekter for kommunen. Gjøvik kommune mener at skjevheter i fordeling av byrder og inntekter kan løses ved samarbeidsavtaler mellom kommunene.

Fylkesmannens utredning og anbefaling fulgt

Fylkesmannen i Innlandet har utredet saken på oppdrag fra departementet, og anbefaler at departementet endrer grensen i tråd med søknaden. Departementet har gjennomført møter og befaring med kommunene og representanter for industriparken før vedtaket ble fattet.

Den nye kommunegrensen følger eiendomsgrensen til Raufoss Industripark. Endringen omfatter ingen innbyggere, og trer i kraft fra 1. juli 2020