28 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Fylkesmannen vil i 2020 prioritere prosjekter som skaper tettere samarbeid og bedre tverrfaglig samhandling innad og mellom kommuner.

Formålet med prosjektskjønnsmidlene er å stimulere kommunene til å jobbe med fornying og innovasjon, og gjennom det bidra til bedre oppgaveløsning. Basert på erfaringer fra de to tidligere embetene Hedmark og Oppland, spisser Fylkesmannen i Innlandet nå retningen for bruken av midlene.

Prosjekter som skaper tettere samarbeid mellom sektorer innad i kommunen eller mellom kommuner vil bli prioritert. Innenfor denne typen prosjekter vil Fylkesmannen prioritere følgende tre hovedområder:

  • Kommunestruktur
  • Velferd
  • Miljø og klima

For å kunne opprettholde kommunale tjenester i tråd med lovfastsatte krav, er det fremover viktig å utvikle og forsterke samarbeidet med andre kommuner. Fylkesmannens vurdering er at dagens kommunestruktur og demografiske utvikling setter kommunenes tjenestetilbud under press. Rekruttering av fagpersonell og nødvendig kompetanse har blitt en utfordring for mange kommuner. Samtidig må samfunnet bidra til å gjennomføre et grønt skifte for å håndtere de globale klima- og miljøutfordringene. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag, og dette krever samarbeid.

Organisering av tjenestene krever vilje til omstilling og forståelse for de strukturelle endringene som skjer i samfunnet, og kunnskap om hvordan kommunene kan møte disse. Fylkesmannen mener at samarbeid med høgskoler, universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv blir viktig for å utvikle kunnskap om hvordan disse utfordringene kan løses.

Fylkesmannen vil i 2020 støtte færre og større prosjekter, og oppfordrer kommunene til å gå sammen om å tenke fornying og innovasjon. Se utlysningsbrevet vedlagt for nærmere informasjon.

Frist for søknader er innen 20. januar 2020. Søknaden registreres og sendes via eget søknads- og rapporteringssystem på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/