25 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Foto: pixabay

Kommunene i Innlandet oppfordres i utlysningen av skjønnsmidler for 2021 til å samarbeide om større prosjekter for å styrke arbeidet med innovasjon og fornying. Frist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter er 13. januar.

Publisert 17.11.2020

Fylkesmannen har satt av inntil 25 mill. kroner av skjønnsmidlene til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 2021. Formålet med prosjektskjønnsmidlene er å stimulere kommunene til å jobbe med fornying og innovasjon, og gjennom det bidra til bedre oppgaveløsning.

Fylkesmannen vil i 2021 prioritere prosjekter innenfor følgende tre hovedområder:

  1. Effektiv kommunesektor
  2. Velferd
  3. Klima og miljø – det grønne skiftet

Fylkesmannen vil i tillegg vurdere å støtte inntil to prosjekter med særskilt god overføringsverdi til andre kommuner også utover de prioritert satsingsområdene. Dette kan for eksempel være bruk av erfaringer fra Covid-19-håndteringen.

Fylkesmannen vil i 2021 prioritere større prosjekter, og oppfordrer kommunene til å gå sammen i fornyings- og innovasjonsarbeidet. Skal kommunene lykkes med å utvikle tjenestetilbudet krever det felles løsninger som gir bedre utnyttelse av knappe ressurser. Det stilles derfor krav om at prosjekter skal være i samarbeid med flere kommuner eller ha en konkret plan for kunnskapsoverføring til andre kommuner. Det settes videre en nedre søknadsgrense på 500 000 kroner per prosjekt per år.

Allerede igangsatte prosjekter som går over flere år og som kan vise til god fremdrift/gjennomføring vil bli prioritert i 2021 og frem til de er avsluttet. For nærmere informasjon om prioriteringer og krav til søknadene, se utlysningsbrev under lenker.

Fristen for å søke er innen 13. januar 2021. Søknaden registreres og sendes via eget søknads- og rapporteringssystem på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/.