Gjøvik tar tak i klimautfordringen

På vandring opp til «Ung i Gjøvik». Her tas klimautfordringen på alvor og man går i stedet for å kjøre bil. I fremste rekke går assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen, fylkesmann Knut Storberget og ordfører Bjørn Iddberg.
På vandring opp til «Ung i Gjøvik». Her tas klimautfordringen på alvor og man går i stedet for å kjøre bil. I fremste rekke går assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen, fylkesmann Knut Storberget og ordfører Bjørn Iddberg. (Foto: Erik Haugen)

Gjøvik kommune har vedtatt Kommunedelplan for klima 2018-2022 med konkrete tiltak og fulgt opp med å ansette to medarbeidere som skal jobbe med handlingsdelen i planen.

Målsettinger i planen

 • Utslippene skal reduseres med 17 % i perioden.
 • Det skal legges til rette for og oppmuntres til etablering av grønn og bærekraftig forretningsutvikling.
 • Det er vedtatt 76 sektorovergripende tiltak for å redusere kommunens klimagassutslipp.
 • Det satses på grønn mobilitet og utnyttelsen av biobaserte og fornybare byggematerialer med lavt CO2-utslipp.

Markant nedgang i klimagassutslippene fra og med 2013

Utslippene er redusert fra 165.000 tonn til 145.000 tonn. Veitrafikken står for den største andelen med om lag halvparten (80.000 tonn).

Gjøvik er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. Derfor er mye av bilkjøringa i kommunen relatert til trafikk fra omkringliggende kommuner. Tabellen viser hvilken kommune personbiltrafikken relaterer seg til:

 • Gjøviks egne innbyggere 54,6 %
 • Søndre Land 5,3 %
 • Ringsaker 10,2 %
 • Vestre Toten 11,7 %
 • Østre Toten 10,2 %
 • Andre 8,0 %

Tiltak i klimaplanen

Klimaplanen skisserer de viktigste utfordringene og legger opp til følgende tiltak:

 • Det viktigste er å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken. I dag er det for mange som bruker bil til korte turer innad i byen. Tall viser at det kjøres privatbil på 7000 daglige reiser med avstand under 3 km. Her må det skapes insentiver til at flere velger kollektivtransport. 10,5 % av byreisene er i dag med buss.
 • 2 % av byens daglige reiser skjer i dag med sykkel. Kommunen ønsker å legge til rette for at denne andelen øker vesentlig, et eksempel er utlån av elsykler. Ordningen har eksistert siden 2015 med bysykkelordning siden 2018. 50 nye sykler settes inn i løpet av 2019.
 • Kommunen har en utfordrende topografi som gjør at elsykler har et stort fortrinn i forhold til vanlige sykler.
 • Kommunen skal bedre infrastrukturen for syklende, tilrettelegge sykkelveier og vurdere bygging av sykkelhotell.

Klimavennlig energiforsyning og oppvarming

Eidsivas bygging av fjernvarmeanlegg er det største klimatiltaket de seinere åra. Anlegget har erstattet mer enn 70 oljekjeler i sentrum, Hunndalen og Nordbyen. I 2016 leverte det 33 GWH til 110 kunder. Varmeleveransen er forventet å øke med 70 % over de neste 5 åra. Varmeproduksjonen baserer seg på returtre, trepellets og bioolje. Økt leveranse vil komme fra skogbruket.

I 2018 ble åpnet den nye varmesentralen på Rambekk. Varmesentralen fører til at overskuddsgass fra kloakkslam ikke forsvinner opp i pipa, men leverer varme til innbyggere i Gjøvik. Tilleggsvarmen tilsvarer forbruket til 150 husstander.

Kilde: Innlegg av Miljø- og klimarådgiver Henrik Jacobsen. Tallene refererer seg til materiale fra Miljødirektoratet.

Kontaktpersoner