Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater


Høringsfrist 08. mai 2020 23:59

Deler av Atnoset naturreservat foreslås å innlemmes i Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.
Deler av Atnoset naturreservat foreslås å innlemmes i Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

Drevdalen naturreservat i Trysil kommune er i dag to-delt og er på ca. 22,5 kvadratkilometer. Det er kun én eiendom uten vern mellom de to delene. Fylkesmannen fikk i mai 2019 et tilbud om vern av skogen på eiendommen som skiller naturreservatsdelene fra hverandre. Det dreier seg om et areal på ca. 955 dekar. Vi takket ja til dette tilbudet, og varsler nå oppstart av en verneprosess og sender samtidig saken på høring. Siden arealet kun berører én eiendom, ligger midt imellom delene av et eksisterende reservat og har få installasjoner av ekstern interesse, begrenser vi antallet høringsparter i saken og korter inn høringsfristen til 6 uker.

Skogreservatet Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner grenser til det kvartærgeologiske reservatet Atnoset naturreservat. Det foreslås nå å innlemme et ca. 1770 dekar stort areal i Atnoset naturreservat inn i Hanestadvola naturreservat – slik at skogen blir vernet i denne delen av Atnoset naturreservat, mens resterende del forblir et kvartærgeologisk naturreservat hvor skogbruk fortsatt er tillatt. Fylkesmannen varsler nå oppstart av en verneprosess for dette arealet og sender samtidig saken på en begrenset høringsrunde. Siden arealet kun berører én eiendom, ligger i et eksisterende reservat og har få installasjoner av ekstern interesse, begrenser vi antallet høringsparter i saken og korter inn høringsfristen til 6 uker.

Se alle tilknyttede dokumenter under "Dokumenter" på denne siden. Du kan avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor, eller sende oss en e-post eller brev. Høringsfristen er 8. mai 2020.

Høringsskjema

OMRÅDE