Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner


Høringsfrist 01. juni 2019 23:59

Artsmangfold i bjørkestubbe.
Artsmangfold i bjørkestubbe. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen sender med dette forvaltningsplanene for Jernåa naturreservat og Lavåa naturreservat på høring.

Naturreservatene Jernåa og Lavåa ble vernet den 25. januar 2013. Jernåa naturreservat ligger i sin helhel i Åmot kommune, mens Lavåa naturreservat ligger både i Åmot kommune og i Hamar kommune. I mars 2017 ble det meldt om oppstart av forvaltningsplanarbeidet for de to reservatene, og et utkast til forvaltningsplaner ble utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet vinteren 2019.

Formålet med opprettelsen av Jernåa naturreservat er å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø med gammel fuktig granskog og med alt av tilhørende plante-, sopp- og dyreliv. Det er et betydelig areal med høystaudeskog innenfor reservatet, og reservatet inneholder flere sjeldne og truede karplanter, lav- og sopparter. Området har et areal på ca. 830 dekar.

Lavåa naturreservat har som formål å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø med gammel, rik høystaudegranskog med alt naturlig plante-, sopp- og dyreliv. Området utgjør en spesiell naturtype ved at det består av gammel, rik høystaudegranskog. Reservatet inneholder flere sjeldne og truede lav- og sopparter. Området har et areal på ca. 350 dekar.

Hensikten med en forvaltningsplan er å gi en utdyping av verneforskriften, dvs. å gi mer konkrete og detaljerte regler for skjøtsel, bruk og eventuell tilrettelegging av området. Forvaltningsplanen skal være et aktivt hjelpemiddel for å realisere formålet med vernet og for å avveie brukerinteresser gjennom praktiseringen av verneforskriften.

Et forslag til forvaltningsplan er nå utarbeidet for hvert av reservatene, og sendes med dette på elektronisk høring til grunneiere og berørte foreninger/lag/etater/kommuner. Du finner forvaltningsplanene her: 

Forvaltningsplan for Jernåa

Forvaltningsplan for Lavåa

Innspill til forvaltningsplanene mottas gjerne. Innspill sendes med post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller med e-post til fminpost@fylkesmannen.no. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor. Frist for å komme med innspill er 1. juni 2019.

Høringsparter vil bli tilskrevet.

Høringsbrev, forslag til forvaltingsplaner og forskrift finnes i margen til høyre.

Høringsskjema