Oppstart av verneprosess for Viksætra og Bronkeberget


Høringsfrist 25. mars 2019 23:59

Orkidéen flekkmarihand vokser på myra i frivillig vern-området Viksætra i Åmot kommune.
Orkidéen flekkmarihand vokser på myra i frivillig vern-området Viksætra i Åmot kommune. (Foto: Erica Neby)

Det er sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for to frivillig vern-områder i Hedmark.

Det første området er Viksætra i Åmot kommune, ca. 16 km nord for Rena sentrum i Åmot kommune. Det er et ca. 200 dekar stort skog- og myrområde med mye gransumpskog og død ved. Boniteten er middels og høy, og området er rikt på karplanter og lav. Det finnes også et stort potensiale for etablering av ulike vedboende sopparter i de mange døende trærne.

Det andre området er Bronkeberget, som ligger ca. 15 km sør for Elverum sentrum i Elverum kommune. Det er ca. 500 dekar stort og utgjøres av ei bratt liside til Bronkeberget og Langberget. Her finnes det gammel gran- og furuskog, i tillegg til et stort innslag av boreale løvtrær slik som bjørk, osp, rogn, selje og or. Alm og lind vokser også i brattskrentene. Karplantefloraen er rik og det finnes et mangfold av vedboende sopparter registrert i området. 

I de eventuelle reservatene vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og elektriske/seismiske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post fminpost@fylkesmannen.no innen 25. mars 2019. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.