Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland


Høringsfrist 30. april 2019 23:59

Fra Skåbudalen.
Fra Skåbudalen. (Foto: Reidar Haugan)

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

Områdene ligger i Østre Toten (tre områder), Nordre Land (to områder), Søndre Land, Nord-Fron og Øyer kommuner. I alt dreier det seg om nesten 14 km2 nytt verneareal.

Hensikten med meldingen om oppstart er å innhente synspunkter og sikre medvirkning før det lages et konkret verneforslag. Områdene har regionale til nasjonale verneverdier. Foreløpige avgrensinger og nærmere beskrivelse av naturverdiene finnes i de vedlagte dokumentene.

Konsekvenser av vernet

Formålet med vernet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Aktuell verneform for områdene vil være naturreservat. Vern av et område vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske, bær- og sopplukking og beiting vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Det er skogeierne selve som sammen med Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA og Norges Skogeierforbund har arbeidet fram tilbud om frivillig vern av de aktuelle områdene. Fylkesmannen vil fremover samarbeide tett med disse partene for å utarbeide konkrete verneforslag.

Innspill til oppstarten av vernearbeidet mottas gjerne. Innspill sendes med post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller med e-post til fminpost@fylkesmannen.no. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor. Frist for å komme med innspill er 30. april 2019.

Verneforslagene med grenser og verneforskrifter (bestemmelser) sendes på høring i mai i år. Dette vil bli kunngjort, og høringsparter vil bli tilskrevet.

Høring av revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat, Stange kommune