Opprettelse av Skuta naturreservat


Høringsfrist 19. mars 2019 23:59

Det er rik vegetasjon med en del død ved i det foreslåtte Skuta naturreservat.
Det er rik vegetasjon med en del død ved i det foreslåtte Skuta naturreservat. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune.

Området som foreslås vernet er en skogkledd åskam med nedenforliggende fjellskrent. Topografien varierer fra veldig bratt til slak helning. Jordsmonntykkelsen og  baserikheten varierer også -noe som skaper stor variasjon i vegetasjonstyper. Her finnes rik blandingsskog, gammel granskog, rik barskog og fattigere furuskog. Gran er det dominerende treslaget, men det finnes også furu, bjørk, osp og selje.

Gammel skog i rike skogtyper er et viktig leveområde for en rekke arter. Det er ikke påvist rødlistearter i området, men dersom skogen vernes fra hogst vil det med tiden utvikles egnede habitat for sårbare arter knyttet til død ved og gamle trær – både bar- og løvtrær. Av krevende arter som er registrert på gran i området kan granrustkjuke, hyllekjuke, okerskinn og gul barksopp nevnes. På seljetrær er flatkjuke, fausknål og hvitringnål registrert.

I sidemenyen kan du lese alle høringsdokumentene knyttet til saken. Kort sagt innebærer forslaget at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning, uttransport av storvilt og vedlikehold av eksisterende stier og traktorvei er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget om å opprette Skuta naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 19. mars 2019. Du kan sende en e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller bruke skjemaet nedenfor til å uttale deg.