Opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat


Høringsfrist 18. mars 2019 23:59

Død ved er viktig for en rekke sårbare arter.
Død ved er viktig for en rekke sårbare arter. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat i Åmot kommune.

Området som foreslås vernet er et skog- og myrområde nord for fjelltoppen Gitvola, sørvest i Åmot kommune. Omtrent en tredjedel av arealet er myr, med tilhørende skogsholmer, åser og koller. Det er særlig den nordre delen som har stort myrinnslag. Lenger sør er det sammenhengende skogarelaer av granskog og eldre furutrær. Det finnes også en god del boreale løvtrær som bjørk, selje og rogn. Osp forekommer spredt. Det renner flere små bekker i området, og det finnes også flere små tjern innimellom myrene.

Store områder med gammel barskog og gamle lauvtrær i tillegg til myr er viktig for en rekke arter. Stedvis er det gode populasjoner av hengelav, særlig stry- og skjegglaver. Gubbeskjegg (NT) forekommer stedvis rikelig. Huldrestry (EN) er også registrert. I tillegg er gråsotbeger (VU), granseterlav (NT) og rustdoggnål (NT) observert i området. Av sopp er svartsonekjuke (NT), duftskinn og furuplett (NT) registrert.

I sidemenyen kan du lese alle høringsdokumentene knyttet til saken. Kort sagt innebærer forslaget at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning, uttransport av storvilt, oppkjøring av eksisterende skiløyper og vedlikehold av eksisterende skiløyper, traktorveier og stier er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk. Det er noen stier som går gjennom store myrområder. Disse foreslås å ha sykkel- og rideforbud.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget om å opprette Gitvola-Kletten naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 18. mars 2019. Du kan sende en e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller bruke skjemaet nedenfor til å uttale deg.