Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

(Foto: Karoline Finstad Vold)

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.

Dette er en midlertidig bestemmelse for 2020 som omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i grøntsektoren. Ordningen vil kunne gi produsentene en økonomisk kompensasjon dersom de ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingene.

Endringen gjelder frukt, bær og grønnsaker samt potet og sesongbasert veksthusproduksjon. For disse produksjonene er maksimal utbetaling hevet fra 750 000 til 2,0 mill. kroner per vekstgruppe. Dette gjelder også for klima-skader i 2020. Egenandelen er generelt 30 % for avlingsskadeordningen og dette gjelder også for denne ordningen.

Det er et vilkår at foretaket "ikke har kunnet" høste avlingen. Det forventes at foretaket utfører alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor avling som mulig (tapsbegrensningsplikt), f.eks. ved å benytte norsk arbeidskraft, benytte "selvplukk" der det er mulig, eller ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Foretaket må så raskt som mulig melde fra til kommunen om vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft. Tidlige signaler om mangel på sesongarbeidskraft vil gjøre det lettere for norske myndigheter å bistå med å avhjelpe situasjonen dersom dette er mulig.

Det skal kunne dokumentere at behovet for sesongarbeidskraft faktisk er til stede for foretaket som søker etter denne ordningen. Manglende innhøsting må skyldes restriksjoner i flyten av arbeidskraft, eller at man ikke får benyttet arbeidskraften på grunn av offentlig fastsatte smittetiltak (f.eks. pålagt karantene for arbeiderne). For klimaskader gjelder forøvrig de vilkår som har vært tidligere.

Landbruksdirektoratet skal utarbeide satser i sats- og beregningsforskriften som innbefatter veksthusproduksjoner med manuell høsting. Søknadssystemet ELF benyttes til erstatningsordninger i jordbruket og vil tilpasses endringene og skal benyttes for søknad og saksbehandling.

Lenke til Landbruks- og matdepartementet sin kunngjøring om ordningen