Gjenåpning av skoler

Glade skolebarn.
Glade skolebarn. (Foto: StartupStockPhotos, Pixabay)

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.

Regjeringen har vedtatt en delvis gjenåpning av skolene fra 27. april. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere til hvordan skolene og skolefritidsordningene (SFO) kan organisere skolehverdagen og samtidig sikre godt smittevern.

I første omgang er det 1. – 4. trinn som skal tilbake til skolebenken. Aasa Gjestvang presiserte i kommunemøtene i dag at det er viktig å bruke tiden godt til å planlegge for åpning av skolene for 5. – 10. trinn også slik at man er så klar som mulig når ytterligere oppstartbeskjeder kommer.
- Bruk muligheten dere har nå til god planlegging, var Gjestvangs klare oppfordring.  

Skoleveilederen er etter samme mal som barnehageveilederen. De bygger på prinsippene om at:

  1. Syke personer skal ikke være i skolen
  2. Sikre god hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet

Følg veilederen – og bruk det rommet dere har til lokale tilpasninger

Flere skoler og kommuner rapporterer tilbake at det kan være en utfordring å ha mange nok ansatte på plass til å ivareta de anbefalingene som er gitt i veilederne angående gruppestørrelser for elevene og organisering av skolehverdagen. Utdanningsdirektøren i Innlandet poengterte i møtet med kommunene i dag at veilederne for skolene er anbefalinger som skolene bør følge, men de er ikke juridisk bindende. Hvis en skole ser seg nødt til å organisere opplæringen på en måte som ikke er helt i tråd med veilederne, bør dette skje i tett dialog med den enkelte kommuneoverlege. Veilederen gir ganske stort rom for lokale tilpasninger, og det er viktig at smittevernreglene overholdes.

Skoleveilederen er klar på hvordan busstransport kan organiseres og hvordan barn og unge bør sitte på bussen.

FMIN har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.

Eksamen og standpunktkarakter

All skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for årets kull både for 10. trinn og i videregående skole. Privatisteksamen blir gjennomført. Gjestvang la i kommunemøtene i dag stor vekt på hvor viktig det er både for den enkelte ungdom og for samfunnet som helhet at det sikres et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag slik at alle får riktig standpunktkarakter på vitnemålene sine. – Vi står midt oppi store utfordringer akkurat nå, men det er av avgjørende betydning at alle elever får riktig standpunktkarakter på vitnemålene sine, avsluttet Utdanningsdirektør i Innlandet, Aasa Gjestvang.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

Aktuelle lenker:

Smittevernveileder for skoler og barnehage: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Og: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/smittevernveiledere-for-skolene

Plakater om smittevern i barnehager og skoler: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/

Informasjon til foreldre i skole og barnehage, på flere språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Filmer om gjenåpning av skoler og barnehager, til barn, elever og foreldre: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Åpningstider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-skoler-og-sfo-kan-ha-kortere-apningstid/

Og: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/apningstider-for-barnehage-sfo-og-skoler/

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for skolen: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-smittevernveilederen-for-skolen/id2698239/

Eksamen: Privatisteksamener skal gjennomføres. For 10. trinn og i videregående skole er skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyst våren 2020: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/